เงื่อนไขในการขาย

1.  และยอมรับข้อเสนอ ยอดขายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์จากกระจกนิรภัยโฟกัส (“FSG”) ให้แก่ลูกค้าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการขายเป็นอย่างอื่นยกเว้นที่ตกลงกันไว้อย่างชัดแจ้งในเอกสารที่เขียนลงนามโดย FSG เอกสารนี้พร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่ตกลงกันไว้ในเอกสารที่เขียนลงนามโดย FSG รัฐข้อตกลงทั้งหมดของคู่สัญญาและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดและเงื่อนไขจะถูกปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง ถ้าเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการอ้างอิงในข้อตกลงการขาย FSG รายการราคา, ใบแจ้งหนี้หรือเอกสารอื่น ๆ ก็มีข้อตกลงทั้งหมดของ FSG และลูกค้า การยอมรับของลูกค้าของผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งโดย FSG จะถือว่าเป็นการยอมรับโดยลูกค้าทั้งหมดของข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ไม่มีข้อตกลงอื่น ๆ คำสั่งหรือสัญญาที่ทำโดย FSG หรือเสนอโดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการขายของผลิตภัณฑ์โดย FSG ให้แก่ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในการเขียนและลงนามโดย FSG จะมีผลผูกพันกับ FSG

ถ้าเอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการอ้างอิงในการรับทราบของการสั่งซื้อหรือเอกสารอื่น ๆ แล้วเอกสารนี้ปฏิเสธข้อเสนอใด ๆ ที่ทำโดยลูกค้าและเป็นข้อเสนอโดย FSG จะขายให้กับลูกค้าผลิตภัณฑ์ที่ระบุราคาถูก (s) ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ การสั่งซื้อของลูกค้าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้และเงื่อนไขที่ระบุไว้และเงื่อนไขเหล่านี้แทนและแทนที่ใด ๆ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมด รับทราบ FSG จะปรับอากาศอย่างชัดแจ้งในการยอมรับของลูกค้าที่จะข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้และยินยอมดังกล่าวจะถือว่าได้รับเว้นแต่ FSG ตกลงไปในทางตรงกันข้ามในเอกสารที่เขียนลงนามโดย FSG ไม่มีความล้มเหลวของ FSG จะคัดค้านข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่ในการสื่อสารใด ๆ จากลูกค้าหรือการจัดส่งสินค้าโดย FSG ใด ๆ ที่จะถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้หรือการยอมรับของข้อตกลงดังกล่าวใด ๆ และเงื่อนไข

2. ข้อตกลงและเงื่อนไข  ใบเสนอราคาใด ๆ FSG เป็นเงื่อนไขในการยอมรับของผู้ซื้อเหล่านี้ข้อกำหนดของ FSG ขาย ผู้ซื้อจะต้องผูกพันตามข้อกำหนดในการขายโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเว้นแต่จะกำหนดไว้ในการเขียนและการได้รับการยอมรับในการเขียนโดย FSG เงื่อนไขจากแหล่งอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสั่งซื้อของผู้ซื้อหรือกิตติกรรมประกาศจะถือว่าได้รับการยกเว้น ข้อกำหนดในการขายจะควบคุมและมีความสำคัญกว่าข้อตกลงใด ๆ ที่ขัดแย้งและเงื่อนไขในเอกสารอื่น ๆ “การสั่งซื้อ” หรือ“สั่งซื้อ” หมายความว่าการสั่งซื้อของผู้ซื้อหรือคำสั่งหรือสัญญารูปแบบอื่น ๆ ได้รับการยอมรับโดย FSG ในการเขียน 

3. สินค้าเฟอร์นิเจอร์  FSG ตกลงที่จะให้เพียงปริมาณและชนิดของสินค้าที่ระบุไว้ในการยืนยันการสั่งซื้อ FSG, Pro Forma หรือใบเสนอราคาซึ่งอาจจะแตกต่างจากแผนโครงการรายละเอียดและ / หรือคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ (s) FSG จะไม่ถูกผูกพันที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเพิ่มเติมสินค้าที่อธิบายไว้ในการยืนยันการสั่งซื้อ FSG สมมติฐานหรือใบเสนอราคาเว้นแต่ FSG ตกลงในการเขียนและถ้าจำเป็นการปรับเท่าเทียมกันที่จะทำให้ราคาและการส่งมอบเงื่อนไข เว้นแต่จะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นในการเขียนโดย FSG สินค้าทั้งหมดที่จัดทำโดย FSG ภายใต้การสั่งซื้อรวมทั้งผู้ผลิตเพื่อตอบสนองข้อกำหนดที่แน่นอนจะต้องมีความคลาดเคลื่อนและรูปแบบที่สอดคล้องกับการใช้งานของการค้าปกติการปฏิบัติที่ผลิต FSG หรือการทดสอบการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบ ความคลาดเคลื่อนและรูปแบบดังกล่าวจะไม่สร้างการรับประกันใด ๆ FSG แยกต่างหาก 

4. ราคา FSG จะผูกพันตามราคาราคาเขียนมันทำให้ที่แสดงเป็น "บริษัท" เป็นไปตามเงื่อนไขของพวกเขา เว้นแต่จะระบุไว้ในเอกสารสัญญาบังคับลงนามโดย FSG ทั้งหมดของ FSG เผยแพร่ราคาและส่วนลดถ้ามีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย FSG ในกรณีที่ FSG การเปลี่ยนแปลงราคาของราคาของผลิตภัณฑ์ภายใต้เอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้จัดส่งจะเป็นราคาที่มีผลในวันที่ FSG ได้รับการสั่งซื้อสินค้าที่มีให้ FSG ที่ยอมรับคำสั่งในการเขียนยกเว้นว่าถ้า FSG ตกลงที่จะชะลอการผลิต, ผลิตหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามคำขอของลูกค้าแล้วที่ตัวเลือก FSG ของราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นผู้ที่อยู่ในผลเมื่อคำแนะนำจะภายหลังที่ได้รับจากลูกค้าที่จะเสร็จสิ้นการผลิตเช่นการผลิตหรือการส่งมอบ เพิ่มเติมใด ๆ ในการสั่งซื้อสินค้าที่โดดเด่นจะได้รับการยอมรับในราคาที่มีผลบังคับใช้เมื่อการสั่งซื้อเพิ่มเติมเป็นที่ยอมรับ ราคาทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายของแรงงานวัสดุ, การขนส่ง, อัตราภาษีและภาษีศุลกากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีผลในวัน FSG ได้ตกลงที่จะกำหนดราคาที่ใช้บังคับ FSG ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นของวัสดุใด ๆ ในใด ๆ ของค่าใช้จ่ายหลังจากวันดังกล่าวหรือเพิ่มขึ้นพิเศษในราคาในตลาดไม่ว่าจะเป็นหรือไม่ที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความล้มเหลวของเงื่อนไข presupposed ที่จะปรับราคาที่จ่าย เมื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ 

5. การสั่งซื้อถือ; การยกเลิก  หลังจากสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อได้รับการยอมรับจาก FSG สั่งซื้อที่ไม่สามารถวางไว้บนแก้ไขยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ FSG ในกรณีที่ผู้ซื้อที่สถานที่สั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่ถือมานานกว่าสามสิบ (30) วันผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบและคืนเงินให้แก่ FSG สำหรับทุกวัสดุแรงงานและต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย FSG เป็นผลมาจากการระงับ หากผู้ซื้อยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินให้กับ FSG การยกเลิกหรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะราคาสัญญาสินค้าทั้งหมดที่จัดส่งโดย FSG ให้แก่ผู้ซื้อที่ราคาสัญญาทั้งหมดของสินค้าสำเร็จรูปคงคลังในความครอบครองของ FSG, ค่าใช้จ่ายโดยตรงอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดย FSG ไปที่ ขอบเขตไม่สามารถจะลดลงโดยใช้ความพยายามในการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลที่ระบุไว้ในมาตรา 8 ของข้อกำหนดในการขาย นอกจากนี้หากในช่วงเวลาที่ผู้ซื้อจะยกเลิกการสั่งซื้อ FSG มีการทำงานในกระบวนการที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ของชั้นร้านค้าของตน FSG จะได้รับอนุญาตให้เสร็จสิ้นการผลิตในสินค้าที่อยู่ในร้านค้าชั้นในเวลานั้น การสั่งซื้อจะถูกยกเลิกวางสินค้าในสินค้าสำเร็จรูปคงคลังและการเรียกเก็บเงินผู้ซื้อในราคาสัญญาสำหรับสินค้าดังกล่าว 

6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ผู้ซื้อรับทราบและยอมรับว่าสัญญาราคาไม่รวมรายรับของผู้ผลิตภาษีการขายหรือภาษีการใช้งานหรือจังหวัดอื่น ๆ ในท้องถิ่นและภาษีในระดับชาติและ / หรือการประเมินผลที่อาจต้องจ่ายในการทำธุรกรรมเว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่นในการเขียนโดย FSG . ทุกค่าใช้จ่ายการจัดส่งเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงแรงงานในท้องถิ่นให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ผู้ซื้อต่อไปยอมรับว่าการกำหนดราคาทุกตารางฟุตจะออกใบแจ้งหนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา FSG FSG สงวนสิทธิ์ในการออกใบแจ้งหนี้ของผู้ซื้อสำหรับการใด ๆ ที่ไม่รู้จักและค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้รับการประเมินกับ FSG โดยผู้ขายหลังจากวันที่ใบเสนอราคา 

7.  การส่งมอบและการยอมรับ  การจัดส่งสินค้าโดย FSG ผู้ให้บริการที่จุด FOB จะเป็นการส่งมอบให้กับลูกค้า; และแม้จะมีข้อขัดแย้งใดและไม่ว่าจะได้หรือไม่ FSG จ่ายการขนส่งสินค้ามีความเสี่ยงของการสูญเสียหรือความเสียหายในระหว่างการขนส่งจะส่งผ่านไปยังลูกค้าเมื่อส่งมอบให้กับผู้ให้บริการดังกล่าว ลูกค้าอาจถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ คลังสินค้าค่าธรรมเนียมการจอดรถบรรทุกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือความล่าช้าใด ๆ ที่ร้องขอหรือทำเพื่อความสะดวกของลูกค้าเกินวันที่กำหนดจัดส่งสินค้า สินค้าที่จัดทำโดย FSG จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยลูกค้าตามข้อกำหนด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการแตกรอยแตกรอยขีดข่วนรวมของวัสดุที่ต่างประเทศและเป็นไปตามข้อกำหนดอื่น ๆ หรือไม่ปฏิบัติตาม) การขาดแคลนและข้อผิดพลาดอื่น ๆ และการเรียกร้องทั้งหมดที่ได้รับในการเขียนโดย FSG ภายใน ก่อนหน้านี้สิบ (10) วันหลังจากได้รับการจัดส่งที่ปลายทางของการจัดส่งต้นฉบับหรือประมวลผลต่อไปหรือขายสินค้าโดยลูกค้า ล้มเหลวที่จะทำให้การเรียกร้องภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเรียกร้องทั้งหมดดังกล่าวโดยลูกค้าและความล้มเหลวดังกล่าวจะถือว่าเป็นการยอมรับของผลิตภัณฑ์ FSG จะต้องได้รับโอกาสที่เหมาะสมในการตรวจสอบสินค้าชำรุดหรือไม่ลงรอยกันที่ถูกกล่าวหาและในตัวเลือก FSG และเป็นภาระผูกพัน แต่เพียงผู้เดียวของ FSG ซ่อมแซมเปลี่ยนหรือคืนเงินราคาที่จ่ายโดยลูกค้าเพื่อ FSG หากมีการร้องขอโดย FSG, สินค้าชำรุดหรือไม่ลงรอยกันจะต้องกลับไป FSG 

8. ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บข้อมูล  คำสั่งซื้อใด ๆ ที่เสร็จสมบูรณ์ที่ผู้ซื้อไม่ยอมรับการส่งมอบสินค้าตามวันที่จัดส่งที่ระบุไว้ในการยืนยันการสั่งซื้อ FSG จะอยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บในอัตรา $ 150.00 ต่อลังต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้จะต้องจ่ายโดยผู้ซื้อสุทธิ 30 วัน ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มี FSG ต้องระวางโทษสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ค่าความเสียหายหรือความสูญเสียกับสินค้าหรือวัสดุที่เก็บไว้ตามมาตรานี้ FSG เฉพาะไม่รับผิดชอบใด ๆ หรือความเสียหายที่เกิดจากการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปหรือวัสดุที่เก็บไว้ภายใต้ข้อตกลงในทางตรงกันข้ามลักษณะใด ๆ กับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือต้องการจัดเก็บข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงระบุ FSG ในเอกสารของผลิตภัณฑ์ใด ๆ 

9. เงื่อนไขการชำระเงิน  เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่จะต้องระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ในวันปฏิทินโดยไม่มี retainage หรือตั้งค่าปิดรับอนุญาต ภาระผูกพันการชำระเงินของผู้ซื้อจะต้องไม่ถูกปรับอากาศในใบเสร็จรับเงินของผู้ซื้อชำระเงินจากบุคคลที่สาม ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย FSG ของคอลเลกชันรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะค่าทนายความที่เหมาะสมในกรณีของการเริ่มต้นของผู้ซื้อหรือไม่ชำระเงิน FSG ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจัดส่งในอนาคตหากการชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดส่งก่อนที่ยังไม่ได้รับการตอบรับ 

10. ข้อตกลงเครดิต  FSG อาจใช้ดุลยพินิจของตนเห็นด้วยที่จะให้เครดิตเทอมให้แก่ผู้ซื้อ หาก FSG การออกกำลังกายตัวเลือกที่จะปฏิเสธการให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อ FSG จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ , การสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่ผู้ซื้อ เงื่อนไขเครดิตใด ๆ ที่ได้รับการอนุมัติอย่างต่อเนื่อง FSG ของเครดิตของผู้ซื้อ ถ้าในดุลยพินิจของ FSG และความมุ่งมั่นเครดิตของผู้ซื้อหรือสถานะทางการเงินจะกลายเป็นที่น่าพอใจ FSG อาจถอนตัวหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเครดิต 

11. ตรวจสอบ  ผู้ซื้อต้องตรวจสอบสินค้าเมื่อได้รับและแจ้ง FSG ในการเขียนของการเรียกร้องใด ๆ ที่สินค้าจะไม่ลงรอยกันภายในสิบ (10) วันหลังจากการส่งมอบ FSG จะได้รับอนุญาตเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการตรวจสอบสินค้าและการรักษาของการเรียกร้องที่ถูกกล่าวหาไม่สอดคล้องใด ๆ รวมถึงการเข้าถึงที่เหมาะสมกับสินค้าที่ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ของผู้ซื้อที่สถานที่จัดเก็บหรือบนเว็บไซต์สมัครงาน ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ซื้อลงนามในข้อตกลงความลับและการปฏิบัติตามขั้นตอนการ FSG และปฏิบัติด้านความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกผู้ซื้ออาจจัดให้มีการตรวจสอบสินค้าที่โรงงานผลิตของ FSG อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดังกล่าวจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของ FSG การปฏิเสธของผู้ซื้อสินค้าใด ๆ ในกระบวนการหรือไม่สอดคล้องสินค้าสำเร็จรูปที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบดังกล่าวจะต้องทำในการเขียนไปยัง FSG ก่อนการจัดส่งของสินค้าดังกล่าว ไม่มีสินค้าอาจจะกลับไป FSG เครดิตโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร FSG ก่อน           

การรับประกัน 12 จำกัด  FSG ให้การรับประกันที่ จำกัด สำหรับสินค้าที่จัดส่งตามคำสั่ง เงื่อนไขการรับประกัน FSG จะถูกกำหนดไว้ในใบรับประกันแยกต่างหากตามคำขอ รับประกัน FSG จะถือเป็นโมฆะในกรณีที่ชำระเงินเต็มจำนวนจะไม่ได้รับสินค้าและบริการที่อยู่ในที่ตกลงกันไว้เมื่อเงื่อนไขของการขาย การรับประกันแบบ จำกัด FSG ฯ ตามที่ให้ไว้กับผู้ซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรของ FSG ประธานหรือรองประธาน (s) การแสดงวาจาใด ๆ สำหรับการปรับเปลี่ยน FSG การรับประกันแบบ จำกัด ใด ๆ ที่มีอยู่จะไม่ถูกต้องและไม่มีผลบังคับใช้กับ FSG การขยายการรับประกันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรของรายละเอียดการเคลือบโดยผู้บริหาร FSG และ / หรือผู้แทนทางเทคนิคที่ดุลยพินิจของ FSG 

13. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ  FSG ขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยของการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ และข้อผูกมัดใด ๆ อื่น ๆ หรือความรับผิดไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนในข้อกำหนดมาตรฐานการรับประกัน FSG จะไม่มีความรับผิดภายใต้สถานการณ์ใดทางอ้อมโดยอุบัติการณ์ความเสียหายพิเศษหรือลงโทษใด ๆ สิทธิของผู้ซื้อและภาระผูกพันเกี่ยวกับสินค้าใด ๆ ที่จัดทำโดย FSG และพิสูจน์แล้วว่ามีข้อบกพร่องที่จะ จำกัด ที่ระบุไว้ในการรับประกันแบบ จำกัด FSG ของให้กับผู้ซื้อ FSG จะไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ส่งโดยผู้ซื้อหรือบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะค่าใช้จ่ายแรงงานใด ๆ สำหรับการปรับเปลี่ยนการกำจัดการตรวจสอบการทดสอบหรือการติดตั้งสินค้าใด ๆ ที่ขายโดย FSG ภายใต้การสั่งซื้อหรือสินค้าทดแทนใด ๆ 

14.  S UITAB ILITY  ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาความเหมาะสมและความเข้ากันได้ของลูกค้าวิธีการกระบวนการการออกแบบและวัสดุที่ใช้กับผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับความต้องการของลูกค้าและการใช้งาน แก้วอบไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ระบุว่าเป็น "อันตราย" ในการสร้างรหัสบางอย่างและกฎหมายของรัฐบาลกลาง ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่จะใช้วัสดุกระจกด้านความปลอดภัย (เช่นกระจกหรือกระจกลามิเนต) ในสถานที่อันตราย FSG อาจเป็นเวลาที่จะมีเวลาหรือถูกขอให้ตรวจสอบการทดสอบการให้ข้อมูลหรือความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จัดทำโดย FSG วิธีการของลูกค้ากระบวนการออกแบบและวัสดุที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในที่นำเสนอ แอพลิเคชัน แต่ไม่มี FSG จะต้องมีความรับผิดชอบใด ๆ หนี้สินหรือภาระผูกพันเกี่ยวกับการขออนุญาตหรือเพื่อเสริมเดียวกัน ลูกค้าจะทุกครั้งที่ต้องรับผิดชอบในการพิจารณาความเหมาะสมของเช่นข้อมูลตรวจสอบและผลการทดสอบความคิดเห็นกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการใช้งานในการประมวลผลของลูกค้าและการใช้งานและสำหรับการระบุและการแสดงเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าการทดสอบการควบคุมคุณภาพทุกวิเคราะห์ การคาดการณ์และการทดสอบอื่น ๆ และการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการของลูกค้าจะปลอดภัยได้รับการยอมรับและเหมาะสมสำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไขสิ้นการใช้งาน

15.  เดินรถจัดส่ง; เหตุสุดวิสัย.  ตารางเวลาการจัดส่งสินค้าที่ยกมาทั้งหมดโดยประมาณและจะขึ้นอยู่กับเมื่อได้รับพรอมต์โดย FSG จากลูกค้าและได้รับการอนุมัติในภายหลังโดย FSG ข้อมูลเครดิตทั้งหมด FSG อาจทำให้การจัดส่งในจำนวนมากหรืองวดเว้นแต่จะตกลงที่ชัดเจนและทุกจำนวนมากหรืองวดดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องของใบแจ้งหนี้ที่แยกจากกันซึ่งจะต้องชำระเมื่อครบกำหนดในแต่ละใบแจ้งหนี้และโดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบที่ตามมา ไม่มี FSG จะต้องรับผิดชอบสำหรับการลงโทษใด ๆ สำหรับความล้มเหลวที่จะตอบสนองตารางเวลาการจัดส่งสินค้าเว้นแต่ FSG ได้ตกลงมาโดยเฉพาะเพื่อการลงโทษดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของ FSG FSGS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดเป็นผลมาจากความล่าช้าใด ๆ ในการส่งมอบหรือความล้มเหลวในการส่งมอบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม FSG รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการกระทำของพระเจ้า การกระทำของลูกค้าใด ๆ ห้ามหรือการกระทำของรัฐบาลอื่น ๆ การควบคุมหรือการร้องขอ; ไฟ; อุบัติเหตุ; การนัดหยุดงาน; ช้าลงหน่อย; สงคราม; จลาจล; น้ำท่วม; ความล่าช้าในการขนส่ง หรือไม่สามารถที่จะได้รับแรงงานที่จำเป็นวัสดุหรือสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตในราคาที่จารีตประเพณี (“เหตุสุดวิสัยเหตุการณ์”) ในกรณีใด ๆ เหตุสุดวิสัยที่ FSG อาจขยายวันที่ส่งมอบเป็นระยะเวลาเท่ากับเวลาที่เสียไปด้วยเหตุผลของเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยหรือสิทธิที่อ้างถึงในการยอมรับมาตรา 2. ลูกค้าของผลิตภัณฑ์เมื่อส่งจะถือว่า สละสิทธิ์ของการเรียกร้องทั้งหมดสำหรับความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าดังกล่าวหรือเหตุสุดวิสัย ความล่าช้าในการส่งมอบจำนวนมากหรือผ่อนชำระหรือการใช้สิทธิที่อ้างถึงในส่วนที่ 2 จะไม่บรรเทาลูกค้าของภาระผูกพันของลูกค้าที่จะยอมรับการส่งมอบที่เหลือ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะได้รับการบรรจุบนชั้นวางเหล็กหรือชั้นวางของยาง FSGS ทุกชั้นดังกล่าวและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ FSGS ลูกค้าจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการขนถ่ายโหลดและการใช้ชั้นวาง ชั้นวางจะได้รับการใช้งานโดยลูกค้า แต่เพียงผู้เดียวในการเชื่อมต่อและเพื่อความสะดวกในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ FSG และไม่มีการใช้งานอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการจัดเก็บสินค้าคงคลังและการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ หรือการจัดส่งของลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม ลูกค้าจะไม่เปลี่ยนแปลง, ขายหรืออาจมีภาระผูกพันใด ๆ ชั้นดังกล่าว ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะทำให้ชั้นมีให้แก่ลูกค้าที่มีให้กับ FSG สำหรับการกู้คืนและการสูญเสียหรือความเสียหายให้กับชั้นวาง FSG จะได้รับสิทธิในการเรียกเก็บลูกค้าสำหรับค่าทดแทนของชั้นใด ๆ ที่ไม่ทำให้พร้อมสำหรับการกู้คืนโดย FSG, สูญหายหรือเสียหาย เมื่อมีการร้องขอของ FSG ที่ลูกค้าจะอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากการเข้าถึง FSG สิ่งอำนวยความสะดวกของลูกค้าในช่วงเวลาทำการปกติที่จะช่วยให้บุคคลดังกล่าวเพื่อตรวจสอบจำนวนและสภาพของชั้นวางอยู่ในความครอบครองของลูกค้าและการกู้คืนความครอบครองของชั้นวางเพื่อประโยชน์ของ FSGS . หากการฟื้นตัวของความครอบครองของชั้นวางเป็นที่ต้องการโดย FSG ที่ลูกค้าจะอยู่ที่ค่าใช้จ่ายของความร่วมมือกับ FSGS และมอบหมายของพวกเขาทุกประการ 

กฎหมาย 16. ปกครอง  ข้อตกลงนี้และคำสั่งใด ๆ จะถูกควบคุมโดยและตีความตามกฎหมายของประเทศจีน 

17. ข้อตกลงทั้งหมด  ใบเสนอราคา FSG ของข้อกำหนดในการขาย, FSG ของการยืนยันการสั่งซื้อ, Pro Forma, การรับประกันแบบ จำกัด FSG (ถ้าบังคับและที่ออกโดย FSG) และเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ท้ายกฎกระทรวงนี้โดย FSG มีข้อตกลงที่สมบูรณ์และทั้งหมดระหว่างคู่สัญญากับการ เรื่องนี้และแทนที่การสื่อสารและใช้แทนก่อนหน้านี้หรือการเป็นตัวแทนหรือข้อตกลงใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว