การทำบุญ

การมีส่วนร่วมทางสังคม - บริจาคการเรียกเก็บเงิน / เงินที่จะเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วมผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ

การอุทิศตนเพื่อสังคม - บริจาคเพื่อแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติอื่น ๆ พื้นที่

องค์กรชุมชน - การขึ้นรูปสหภาพแรงงานและองค์กรอื่น ๆ ในสังคมให้ความสนใจกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน

ใจบุญสุนทาน - เรียกร้องให้ทุกคนที่จะให้ความรักการบริจาค, บริจาคเสื้อผ้าหนังสือเก่า ฯลฯ สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ยากจนและย้อนกลับ ให้เล่นเต็มไปความแรงของส่วนรวมและบริจาคความรักส่วนบุคคลให้กับพนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในความต้องการ