අපි කවුද

ඒ සුවිශේෂී ගෘහ නිර්මාණ වීදුරු ගෘහ නිරිමාණ, විය, වන අතර, සෑම විටම අප නම, සංඥා හා ආත්මය, අවධානය යොමු ආරක්ෂාව වීදුරු ( "FSGlass") වනු ඇත - 1988 දී අපගේ මැවීමේ සිට, මේ දක්වා, සහ පූර්ණ අනාගතයේ දී කල් පවත්නා ඇත.

නිෂ්පාදන

  • glass substrate
  • coating
  • interlayer
  • silicone
  • spacer
  • edge
  • heat-treated
  • notch
  • hole
  • printing
https://www.focussafetyglass.com/products/printing/