دوستې

ټولنیز مرسته - د زلزلې یا سېلاب ناورین ژغورل قانون / د پیسو مرسته وکړه.

ټولنیز ډالۍ - د زلزلې او يا نورو سيمو کې د ناورین ورکړه.

د ټولنې د سازمان - د سوداګرۍ د اتحاديو او نورو ټولنیزو سازمانونو د جوړولو چې د کارکوونکو د جسمي او رواني روغتیا پاملرنه وکړي.

دوستې - حامدکرزي پر هر چا لپاره په لرې پرتو سیمو کې، د غرنيو سيمو، او د بې وزله او وروسته پاتې سیمو کې د پوهنې د پرمختګ مینه، مرسته، د جامو مرسته، زاړه کتابونه، او داسې نور چمتو کړي. د ډله قوت ته بشپړ لوبه ورکړئ او د کارکوونکو او یا د کورنۍ غړي چې د اړتيا لري شخصي مينې مرسته.