Warunki sprzedaży

1.  OFERTA i akceptacji. Całkowita sprzedaż produktu przez ostrości Safety Glass ( „FSG”) na Klienta są przedmiotem niniejszych Warunków Sprzedaży, o ile nie ustalono inaczej w pisemnym dokumencie podpisanym przez FSG. Dokument ten, wraz z innymi dokumentami zgodził się w pisemnym dokumencie podpisanym przez FSG, podać całą porozumienia stron, a wszystkie pozostałe warunki są wyraźnie odrzucone. Jeśli ten dokument stanowi część lub włączone przez odniesienie do umowy sprzedaży FSG, cennik, faktury lub innego dokumentu, zawiera całą umowę FSG a Klientem. akceptacja klienta produktów wysyłają FSG będzie stanowić akceptację przez Klienta wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie. Żadna inna umowa, oświadczenie lub obietnicę uczynioną przez FSG lub proponowane przez Klienta w odniesieniu do sprzedaży produktu przez FSG do Klienta, który nie jest w formie pisemnej i podpisane przez FSG jest wiążąca FSG.

Jeśli ten dokument jest częścią lub włączone przez odniesienie do potwierdzenia zamówienia zakupu lub innego dokumentu, po czym dokument ten jest odrzucenie jakiejkolwiek oferty złożonej przez Klienta i jest ofertą przez FSG sprzedać Klientowi produktów określonych w cenie (s) wskazano, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie. zamówienie klienta podlega warunkom określonych w niniejszym dokumencie oraz tych określonych warunkach zastępują wszelkie warunki zamówienia Klienta. FSG za potwierdzenie jest wyraźnie uzależnione od wyrażenia zgody przez Klienta warunków określonych w niniejszym dokumencie, a taka zgoda zostanie uznana za dany chyba FSG zgadza się przeciwnie do pisemnego dokumentu podpisanego przez FSG. Nie awaria FSG, aby wyrazić sprzeciw wobec wszelkich warunków zawartych w jakiejkolwiek komunikacji z Klientem lub transportem produktów przez FSG będzie interpretowane jako zrzeczenie się z warunkami określonymi w tym dokumencie lub akceptacji takich warunków.

2. Warunki.  Wszelkie WYCENA FSG jest uzależnione od akceptacji Kupującego niniejszych warunków FSG sprzedaży. Kupujący jest związany tymi warunkami sprzedaży bez zmian, chyba że zostanie inaczej określone na piśmie i zaakceptowane na piśmie przez FSG. Wszelkie warunki z innego źródła, włączając, lecz nie ograniczając się do, lub potwierdzeń zamówień Kupującego, są wykluczone. Te WARUNKI SPRZEDAŻY będą kontrolować i mieć pierwszeństwo przed jakimikolwiek sprzecznymi warunkami w jakimkolwiek innym dokumencie. Określenie „Zamówienie” lub „Zamówienie” oznacza zamówienie Kupującego lub jakąkolwiek inną formę umowy zlecenia lub zaakceptowane przez FSG w formie pisemnej. 

3. Towary wyposażone.  FSG zgadza się dostarczyć tylko ilość i rodzaj towarów opisanych w potwierdzeniu zamówienia FSG, pro forma lub cytatów, które mogą być zmienne w zależności od planów projektowych, specyfikacji i / lub zamówienie kupującego (s). FSG nie będzie zobowiązany dokonywać żadnych zmian lub uzupełnień do towarów opisanych w potwierdzeniu zamówienia FSG pro forma lub cytatów, chyba FSG zgadza się na piśmie, a jeśli to konieczne, sprawiedliwe regulacja jest wykonana z ceną i terminem dostawy. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez FSG, wszystkie towary dostarczone przez FSG pod zamówienie, w tym te produkowane spotkać dokładną specyfikację, będzie przedmiotem tolerancji i odmian zgodnych z wykorzystaniem handlu, regularne praktyki wytwarzania FSG lub praktycznych testów i metod kontroli. Takie tolerancje i zmiany nie będą tworzyć żadnych oddzielnych gwarancji FSG. 

4. cenach. FSG będzie związana napisanych cytatów cenie to sprawia, że są podane jako „firma”, zgodnie z ich warunkami. O ile nie zaznaczono inaczej w odpowiednim dokumencie umowy podpisanej przez FSG, wszystkich opublikowanych ceny i zniżki FSG, o ile takie istnieją, mogą ulec zmianie przez FSG. W przypadku FSG zmienia swoje ceny, cena produktów objętych niniejszym dokumencie nie zostały jeszcze wysłane będzie cena w życie z dniem FSG otrzymał rozkaz produktu dostarczonego FSG akceptuje rozkaz na piśmie, chyba że jeśli FSG zgadza się opóźnić produkcję, produkcji lub dostarczania wszelkich produktów na życzenie klienta wtedy, w opcji za FSG, ceny takich produktów będzie tych, w efekcie, gdy instrukcje są później otrzymał od Klienta do wykonania takiej produkcji, produkcję lub dostawę. Wszelkie dodatki do wybitnego kolejności będą przyjmowane wyłącznie na cenach, gdy w efekcie dodatkowe zamówienie jest przyjmowane. Wszystkie ceny są oparte na kosztach robocizny, materiałów, transportu, stawki należne podatki i cła i innych kosztów w życie z dniem FSG zgadza się z obowiązującym cen. FSG zastrzega sobie prawo, w przypadku wystąpienia istotnych wzrostów któregokolwiek z jej kosztów po tej dacie lub nadzwyczajnych wzrostów cen rynkowych, czy wynikające z działania siły wyższej lub wystąpienia awarii zakładanych warunkach, dostosowanie ceny płatne po zawiadomieniu Klienta. 

5. Zamówienie Trzyma; Anulowanie.  Po Zamówienie Kupującego została przyjęta przez FSG, Zakon nie może być zawieszone, zmienione, odwołane lub zmienione bez pisemnej zgody FSG jest. W przypadku miejsc, które Kupujący Zlecenia zawieszone na ponad trzydziestu (30) dni, Kupujący będzie odpowiedzialny za i zwrotu dla FSG, wszystkie materiały, pracy i kosztów ogólnych ponoszonych przez FSG w wyniku ładowni. Jeśli Kupujący anuluje dowolnej kolejności, Kupujący jest odpowiedzialny za wypłatę FSG dla rozsądnych unieważnienia lub zmienić kolejność zarzutów. Takie anulowanie lub zmiana kolejności koszty mogą obejmować, ale nie wyłącznie, Cena Kontraktowa dla wszystkich towarów przewożonych przez FSG do Kupującego, umowa ceną wszystkich zapasów produktów gotowych w posiadaniu FSG, wszystkich pozostałych kosztów bezpośrednich poniesionych przez FSG do stopniu nie mógł być złagodzone za pomocą racjonalnych działań łagodzących i opłat magazynowych, jak przedstawiono w rozdziale 8 niniejszych warunków sprzedaży. Ponadto, jeżeli w chwili gdy Kupujący anuluje Zamówienie FSG ma pracę w procesie w stosunku do Zakonu na którykolwiek z jego halach, FSG zezwala się zakończyć produkcję towarów znajdujących się na hali w momencie Zamówienie zostanie anulowane, należy umieścić towary w zapasów produktów gotowych i rachunek kupującego Cena Kontraktowa dla takich towarów. 

6. Pozostałe koszty.  Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że umowa Cena nie obejmuje wpływy brutto producenta podatków, sprzedaży lub podatków użycia lub jakiejkolwiek innej prowincji, lokalnej i podatki krajowe i / lub ocen, które mogą być należne od transakcji, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez FSG , Wszystkie dodatkowe koszty wynikające z dostaw lokalnych układów pracy powinny być w gestii Kupującego. Kupujący zobowiązuje się ponadto, że cały plac cenowa stopa jest fakturowana na podstawie przedstawionej w ofercie FSG. FSG zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury Kupującemu wszelkie nieznane drinki i różne koszty oceniane na FSG przez jego producentów po dacie ofertę. 

7.  zdawczo-odbiorczym.  Dostawa produktów przez FSG z nośnikiem w punkcie FOB stanowić będzie dostawę do klienta; i bez względu na jakiekolwiek przeciwne I niezależnie od tego, czy FSG płaci frachtu, wszystkie ryzyko utraty lub uszkodzenia w transporcie przejdzie do Klienta w momencie dostawy do takiego przewoźnika. Klient może zostać obciążony kosztami magazynowania jakichkolwiek opłat, opłat przestoju, transport samochodowy oraz pozostałych kosztów spowodowanych przez lub incydent do żadnych opóźnień żądanych lub wykonanych dla wygody Klienta poza wyznaczonym terminem wysyłki. Produkt dostarczany przez FSG muszą być kontrolowane przez klienta dla niezgodności (w tym, między innymi, złamania, pęknięcia, zarysowania, włączenie substancji obcych i innych niezgodności lub niezgodność), braki i inne błędy, a wszystkie otrzymane wnioski na piśmie FSG obrębie wcześniej o dziesięć (10) dni od daty otrzymania przesyłki w oryginalnym przeznaczenia przesyłki lub dalszego przetworzenia lub sprzedaży produktu przez Klienta. Niedokonanie roszczenie w ciągu tego okresu będzie stanowić zrzeczenia się wszelkich takich roszczeń przez Klienta, a takie uszkodzenie będzie stanowić akceptację produktów. FSG musi mieć odpowiednią możliwość wglądu do rzekomego produktu wadliwego lub niezgodnego, a przy opcji FSG i jako jedyny obowiązek FSG jest, naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zapłaconej przez Klienta do FSG. Jeżeli wniosek FSG, produkt wadliwy lub niezgodność musi być zwrócony do FSG. 

8. Opłaty bagażu.  Wszelkie zrealizowanych zamówień, które Kupujący nie akceptuje Dostarczanie ładunków daty dostawy podanym w potwierdzeniu zamówienia FSG podlegają opłatom magazynowania w wysokości 150,00 $ za skrzyni miesięcznie. Te koszty magazynowania będą płatne przez Kupującego netto 30 dni. W żadnym wypadku FSG ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, opłaty, szkody lub straty do transportu towarów lub materiałów przechowywanych na mocy niniejszej sekcji. FSG specyficznie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za lub uszkodzenie spowodowane, magazynowania wyrobów gotowych i materiałów przechowywanych poniżej w sposób niezgodny z normami branżowymi lub specyficznych wymagań magazynowych zidentyfikowanych przez FSG w jakiejkolwiek dokumentacji produktu. 

9. Warunki płatności.  Warunki płatności za jakiekolwiek zamówienie zostanie określona na fakturze w dniach kalendarzowych, bez retainage lub potrącenia dozwolone. Zobowiązania płatnicze Kupującego nie będą uzależnione od otrzymania przez Kupującego zapłaty od dowolnej osoby trzeciej. Kupujący jest odpowiedzialny za koszty FSG za zbiórki, w tym, lecz nie ograniczając się do, uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej w przypadku niewykonania zobowiązań przez Kupującego lub braku płatności. FSG zastrzega sobie prawo do wstrzymania przyszłych wysyłek jeśli terminowe płatności za wcześniejsze przesyłek nie została odebrana. 

10. warunkach kredytowych.  FSG może, według własnego uznania, zgodzić się na przyznanie okresu kredytowania Kupującego. Jeśli FSG sprawuje możliwość odmowy udzielenia kredytu do Kupującego, FSG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty w ogóle do Kupującego. Wszelkie warunki kredytowe podlegają FSG utrzymywanego zatwierdzenia kredytu Kupującego. Jeżeli, według własnego uznania i determinacji FSG, w Kredyt dla nabywcy lub sytuacja finansowa staje się niezadowalające, FSG może wycofać lub zmodyfikować swoje warunki kredytowe. 

11. Kontrola.  Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru po otrzymaniu i powiadomić FSG w piśmie z roszczeniem, że towary są niezgodnym ciągu dziesięciu (10) dni po porodzie. FSG dopuszcza się rozsądny możliwość sprawdzenia towaru i leczyć wszelkie roszczenia rzekomej niezgodności, w tym odpowiedni dostęp do towarów, czy w siedzibie Zamawiającego, w zakładzie składowania lub w miejscu pracy. Temat nabywca podpisanie umowy o poufności i zgodności z procedurami i praktykami bezpieczeństwa FSG zakład, Kupujący może wyznaczyć do sprawdzenia towaru w zakładach produkcyjnych w FSG. Jednak taka kontrola nie powinna zakłócać operacji FSG jest. Odrzucenie kupującego wszelkich towarów w procesie lub niezgodnych wyrobów gotowych wynikających z takiej kontroli, należy złożyć na piśmie do FSG przed wysyłką towarów. Brak towar może zostać zwrócony do FSG dla kredytu bez uprzedniej pisemnej zgody FSG jest.           

12. Ograniczona gwarancja.  FSG zapewnia ograniczoną gwarancję dla towarów przewożonych zgodnie z zamówieniem. Warunki gwarancji FSG są określone w odrębnym świadectwie gwarancyjnym dostępne na zamówienie. FSG gwarancja będzie nieważna w przypadku, gdy pełna opłata nie jest odbierany za towary i usługi w ramach uzgodnionych warunków sprzedaży. Ograniczona gwarancja na FSG, przewidziane do Kupującego, mogą być modyfikowane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa FSG lub wiceprezesa (ów). Wszelkie werbalne reprezentacje przeznaczone do modyfikacji dowolnego FSG ograniczona gwarancja jest nieważna lub niewykonalna przeciwko FSG. Rozszerzone gwarancje mogą być dostępne za dodatkową opłatą, i są przedmiotem pisemnej zgody kierownictwa szklenie szczegóły FSG i / lub przedstawicieli technicznych według uznania FSG jest. 

13. Wyłączenia odpowiedzialności.  FSG ZRZEKA dorozumianą gwarancję przydatności handlowej lub przydatności DO OKREŚLONEGO CELU oraz wszelkie inne zobowiązania lub odpowiedzialności nie WYRAŹNIE WYMIENIONE W swojej Standardowe warunki gwarancji. FSG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI w żadnych okolicznościach za pośrednie, wtórne, SZCZEGÓLNE LUB MORALNE JAKICHKOLWIEK. Prawa i obowiązki dotyczące wszelkich towarów dostarczonych przez FSG, a okazały się wadliwe kupującego, są ograniczone do tych przedstawionych w ograniczonej gwarancji FSG dostarczonym Kupującemu. FSG nie ponosi żadnych opłat lub kosztów przedłożone przez Kupującego lub osoby trzeciej, włączając ale nie ograniczając się do wszelkich kosztów pracy do modyfikacji, usuwania, inspekcji, testów lub instalacji jakichkolwiek towarów sprzedawanych przez FSG pod zamówienie lub dla jakichkolwiek towarów zastępczych. 

14.  S UITAB ility.  Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie przydatności i zgodności Klienta metody, procesy, projekty i materiały stosowane w produktach i przydatności produktów do potrzeb i zastosowań klienta. Wyżarzane szkło nie nadaje się do stosowania w miejscach określonych jako „niebezpieczne” w określonych przepisami prawa budowlanego i przepisów federalnych. Klient ma obowiązek korzystania z materiałów bezpiecznych szyb (np szkła hartowanego lub laminowanego szkła) w miejscach niebezpiecznych. FSG może od czasu do czas oferty lub zostać poproszony do przeglądu, test, dostarczenie informacji lub opinii na temat produktów dostarczanych przez FSG, metody, procesy, projekty Klienta i materiały do wykorzystania takich produktów lub przydatności takich produktów w proponowanym aplikacja ale nie FSG ma żadnej odpowiedzialności lub zobowiązania w stosunku do niej lub do uzupełnienia takie same. Klient w każdej chwili jest odpowiedzialny za określenie przydatności tych informacji, przegląd i wynikami badań, opinii, procesów, produktów i usług do wykorzystania w własnym przetwórstwa i zastosowań Klienta oraz do identyfikacji i wykonywania do satysfakcji Klienta wszystkie testy kontroli jakości, analizy, prognozy i inne testy i badania niezbędne do zapewnienia, że produkty i usługi dla klientów będzie bezpieczny, dopuszczalny i odpowiedni do stosowania w warunkach końcowego wykorzystania.

15.  SCHEMATY wysyłki; SIŁA WYŻSZA.  Wszystkie podane harmonogramy wysyłki są przybliżone i będzie zależeć od szybkiego otrzymania przez FSG od Klienta, a następnie zatwierdzenia przez FSG wszystkich informacji kredytowej. FSG może dokonać dostawy partiami lub raty, chyba że ustalono inaczej, a wszystkie te partie lub raty mogą być przedmiotem odrębnych faktur, które mają być wypłacone w terminie poniżej każdej faktury i bez względu na kolejnych dostaw. Nie FSG będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek kary za niedotrzymanie harmonogramu wysyłki, chyba że FSG został specjalnie zgodził się na taką karę w piśmie podpisanym przez urzędnika FSG. FSGs nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie lub niedostarczenie z jakiejkolwiek przyczyny poza rozsądną kontrolą FSG, w tym, bez ograniczeń, ustawa z Bogiem; każdy akt Klienta; embargo lub inny akt rządowy, regulacja lub wniosek; ogień; wypadek; strajk; zwolnij; wojna; zamieszki; powódź; opóźnienia w transporcie; lub niemożność uzyskania niezbędnej siły roboczej, materiałów lub urządzeń produkcyjnych w zwykłych cenach ( „Siła wyższa Events”). W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia siły wyższej, FSG może przedłużyć termin dostawy na okres równy czas stracony z powodu Siły Wyższej lub korzystania z prawa, o którym mowa w akceptacji sekcja 2. Klienta produktów, gdy dostarczane będą stanowić zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez takiego opóźnienia lub siły Wyższej. Opóźnienie w dostawie każdej partii lub raty lub korzystania z prawa, o którym mowa w pkt 2, nie zwalnia Klienta z obowiązku Klienta do przyjęcia pozostałych dostaw. Produkty dostarczane do odbiorców w USA mogą być pakowane na stojakach lub szafach stalowych Bungie o FSGs. Wszystkie takie stojaki są i pozostaną własnością FSGs. Klient należytej staranności w rozładunku i załadunku, przy użyciu stojaków. Stojaki mają być używane przez Klienta wyłącznie w związku z oraz aby ułatwić dostarczanie produktów FSG i żadnych innych zastosowań, w tym, bez ograniczeń, magazynowania zapasów i innych przechowywania lub przesyłki produktów Klienta lub osób trzecich. Klient nie będzie zmieniać, sprzedawać lub przedmiotem obciążenia takiego stojaka. Klient jest odpowiedzialny, aby stojaki dostarczonych do klienta dostępny do FSG do odzysku oraz za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia stojaków. FSG będzie uprawniony do obciążenia Klienta dla wartości odtworzeniowej dowolnego stelaża nie udostępnione do odzysku przez FSG, utracone lub uszkodzone. Na wniosek o FSG, Klient pozwoli osobom wskazanym przez dostępu FSG do urządzeń Klienta w czasie normalnych godzin pracy, aby umożliwić takim osobom w celu ustalenia liczby i stanu regałów w posiadaniu klienta i odzyskać posiadanie stojaki na rzecz FSGs , Jeżeli odzyskanie posiadania regałów jest poszukiwana przez FSG, Klient na swój koszt współpracować z FSGs i wyznaczone we wszystkich aspektach. 

16. Prawo właściwe.  Umowa ta, i dowolnej kolejności, powinny być regulowane i interpretowane zgodnie, z prawem Chin. 

17. Całość umowy.  CYTAT FSG za te WARUNKI SPRZEDAŻY, FSG za Potwierdzenie zamówienia, Pro Forma, ograniczoną gwarancję FSG (jeśli ma to zastosowanie, a wydane przez FSG), oraz wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do niniejszego rozporządzenia przez FSG, zawiera kompletny i całość porozumienia pomiędzy stronami co do przedmiotem niniejszej umowy i zastępuje i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia, oświadczenia lub umowy, ustne lub pisemne, w odniesieniu do tego przedmiotu.