Verkoopvoorwaarden

1.  aanbod en aanvaarding. Alle verkopen van product door Focus Safety Glass ( “FSG”) aan de Klant zijn onderworpen aan deze Algemene verkoopvoorwaarden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in een schriftelijk document dat door FSG ondertekend. Dit document, samen met andere documenten overeengekomen in een schriftelijk document dat door FSG ondertekend, staat de gehele overeenkomst tussen de partijen en alle andere voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. Als dit document maakt deel uit van of waarnaar wordt verwezen in een FSG koopovereenkomst, prijslijst, factuur of ander document, het bevat de volledige overeenkomst van FSG en de Klant. Klant aanvaarding van producten door FSG verscheept zal acceptatie vormen door de Klant van alle bepalingen en voorwaarden vermeld in dit document. Geen enkele andere overeenkomst, verklaring of belofte van FSG of door de Klant met betrekking tot de verkoop van het product door FSG aan de Klant die niet schriftelijk wordt voorgesteld en ondertekend door FSG is bindend voor FSG.

Als dit document is een deel van of waarnaar wordt verwezen in een bevestiging van een inkooporder of ander document, dan is dit document is een afwijzing van een aanbod van de Klant en is een aanbod van FSG aan de klant te verkopen de producten die aan de prijs (s) aangegeven, met inachtneming van de voorwaarden vermeld in dit document. Klant bestelling is onderworpen aan de algemene voorwaarden die in dit document en deze verklaarde algemene voorwaarden voorrang op en vervangen enige en alle voorwaarden en bepalingen van de klant bestelling. FSG Erkenning is uitdrukkelijk de voorwaarde dat de instemming van de Klant met de algemene voorwaarden die in dit document en dergelijke instemming wordt geacht te zijn verstrekt, tenzij FSG instemt met het tegendeel in een schriftelijk document dat door FSG ondertekend. Geen aantasting van FSG zich te verzetten tegen eventuele voorwaarden die zijn opgenomen in elke mededeling van de Klant of verzending van producten door een FSG zal worden opgevat als een afstand van de algemene voorwaarden die in dit document of een aanvaarding van dergelijke voorwaarden.

2. Algemene Voorwaarden.  Elke FSG citaat is onder de voorwaarde dat de aanvaarding van deze FSG VERKOOPVOORWAARDEN Koper. Koper is gebonden aan deze VERKOOPVOORWAARDEN ongewijzigd, tenzij anders schriftelijk uiteengezet en schriftelijk aanvaard door FSG. Eventuele algemene voorwaarden uit andere bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, koper inkooporders of bevestigingen, worden geacht uitgesloten. Deze VERKOOPVOORWAARDEN controleert en hebben voorrang boven alle strijdige algemene voorwaarden in enig ander document. Een “Order” of “Bestelling” betekent Orderbevestiging of een andere bestelling of contract vorm door FSG schriftelijk zijn aanvaard. 

3. De goederen ingericht.  FSG stemt ermee in om alleen de hoeveelheid en soort van goederen in de FSG Orderbevestiging, Pro Forma of offerte, die kunnen worden beschreven leveren variëren van projectplannen, specificaties, en / of Koper inkooporder (s). FSG is niet verplicht om eventuele wijzigingen of aanvullingen op de in de FSG Orderbevestiging, Pro forma of offerte omschreven goederen, tenzij FSG schriftelijk overeenkomt en, indien nodig, een billijke aanpassing aan de prijs en leveringsvoorwaarden. Tenzij anders schriftelijk door FSG overeengekomen, zullen alle door FSG onder een Order, waaronder die geproduceerd om een exacte specificatie voldoen geleverde goederen, zijn onderworpen aan toleranties en variaties in overeenstemming met het gebruik van de handel, regelmatige FSG manufacturing practices of praktische testen en inspectie methoden. Dergelijke toleranties en variaties mag geen afzonderlijke FSG garanties te creëren. 

4. PRIJZEN. FSG zal gebonden zijn door schriftelijke offertes maakt die worden gesteld aan "vaste" volgens hun voorwaarden. Tenzij anders vermeld in de toepasselijke contract document door FSG, alle FSG gepubliceerde prijzen en kortingen ondertekend, indien van toepassing, zijn onderhevig aan verandering door FSG. In het geval FSG verandert haar prijzen, de prijs van de producten in het kader van dit document nog niet verzonden zal de prijs in werking op de dag FSG ontving het product verstrekte opdracht FSG zijn aanvaardt de opdracht schriftelijk, met dien verstande dat als FSG akkoord gaat met de productie te vertragen, productie of levering van alle producten die op verzoek van de Klant dan, naar keuze van FSG, zal de prijzen van dergelijke producten zijn die van kracht waren toen de instructies later worden ontvangen van de Klant om dergelijke fabricage, productie of levering af te ronden. Eventuele toevoegingen aan een uitstekende bestelling wordt alleen geaccepteerd bij het prijzen van kracht wanneer de aanvullende order wordt geaccepteerd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de kosten van arbeid, materialen, transport, de tarieven van de toepasselijke belastingen en douanerechten en andere kosten in werking op de dag FSG instemt met de toepasselijke prijsstelling. FSG behoudt zich het recht, in het geval van een materiaal toeneemt in een van de kosten na de datum of buitengewone stijging van de marktprijzen, al dan niet voortvloeien uit een geval van overmacht of een falen van de veronderstelde voorwaarden, de prijzen aan te passen betalen na kennisgeving aan de Klant. 

5. Bestel houdt; Annulering.  Nadat de koper bestelling door FSG aanvaard, staat de bestelling kan niet worden in de wacht gezet, gewijzigd of geannuleerd zonder schriftelijke toestemming van FSG. In het geval plaatst dat de Koper op een Order op houden voor meer dan dertig (30) dagen, zal de Koper is verantwoordelijk voor, en vergoeden FSG voor, al het materiaal, arbeid en overheadkosten door FSG opgelopen als gevolg van het ruim. Indien de koper een Bestelling annuleert, zal de Koper verantwoordelijk voor de betaling aan FSG voor verstandige annulering of wijziging van de bestelling in rekening gebracht. Dergelijke annulering of wijziging van de bestelling kosten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de Contract Prijs voor alle goederen per FSG verzonden aan de koper, de Contract Prijs voor alle voorraad eindproducten in het bezit van FSG, alle andere directe kosten die FSG aan de mate niet in staat om te worden beperkt op basis van redelijke reductie-inspanningen, en opslagkosten, zoals beschreven in paragraaf 8 van deze verkoopvoorwaarden. In Bovendien, als op het moment dat de koper annuleert de Orde FSG heeft werk in uitvoering met betrekking tot de Orde op een van de werkvloeren, zal FSG worden toegestaan om de productie te beëindigen op de goederen die op de werkvloer op het moment dat de bestelling is geannuleerd, plaatst u de goederen in de voorraad gereed product, en de factuur van de Koper de Contractprijs voor dergelijke goederen. 

6. Overige kosten.  Koper erkent en aanvaardt dat het Contract Prijs is exclusief bruto-inkomsten van de fabrikant belastingen, de verkoop of het gebruik belastingen, of een andere provincie, lokale en nationale belastingen en / of evaluaties die verschuldigd is over de transactie, kunnen worden tenzij anders door FSG schriftelijk overeengekomen . Alle bijkomende verzendkosten die voortvloeien uit lokale arbeidsovereenkomsten onder de verantwoordelijkheid van Koper. Koper zal voorts alle vierkante voet prijzen worden gefactureerd op uiteengezet in de FSG AANVRAGEN basis. FSG behoudt zich het recht voor om de koper in rekening voor alle onbekende toeslagen en diverse kosten getoetst aan FSG door zijn leveranciers na de offertedatum. 

7.  oplevering en aanvaarding.  Levering van producten door FSG aan een drager op FOB zal de levering aan de klant vormt; en niettegenstaande het tegendeel en ongeacht of niet FSG betaalt de vracht, alle risico's van verlies of beschadiging tijdens het transport gaat over op de Klant bij levering aan dergelijke vervoerder. De klant kan in rekening worden gebracht voor eventuele opslag kosten, overliggeld vergoedingen, vrachtvervoer en andere kosten veroorzaakt door of incident aan een aangevraagd of die voor het gemak van de klant na de geplande datum van verzending vertragingen. Product door FSG geleverd moeten worden gekeurd door de klant voor niet-conformiteit (inclusief, zonder beperking, breuk, scheuren, krassen, opname van vreemd materiaal, en andere niet-conformiteit of niet-naleving), een tekort en andere fouten, en al schriftelijk ontvangen door FSG binnen de vorderingen eerder van tien (10) dagen na ontvangst van een zending op de oorspronkelijke zending bestemming of de verdere verwerking of verkoop van het product door de Klant. Het niet om een claim binnen die termijn zal een verklaring van afstand van alle dergelijke claims door de Klant vormen, en een dergelijk verzuim zal de aanvaarding van de producten vormen. FSG moeten een redelijke mogelijkheid om vermeende defect of afwijkende producten te inspecteren, en, naar keuze van FSG en als FSG enige verplichting, reparatie, vervanging of teruggave van het door de klant betaald aan FSG prijs. Op verzoek van FSG, moet de defecte of afwijkende producten worden teruggestuurd naar FSG. 

8. opslagkosten.  Elke voltooide Bestellingen die Koper om levering van zaken door de leveringsdatum vermeld op de FSG Orderbevestiging aanvaarden worden onderworpen aan opslagkosten tegen een tarief van $ 150,00 per krat per maand. Deze opslag kosten zijn voor rekening van koper netto 30 dagen. In geen geval zal FSG aansprakelijk voor alle kosten, vergoedingen, schade of verlies van goederen of materialen op grond opgeslagen op deze afdeling. FSG verantwoordelijk worden gehouden voor of schade als gevolg van de opslag van eindproducten of materialen hieronder opgeslagen op een manier anders dan industriestandaarden of specifieke opslagvereisten die door FSG één productdocumentatie. 

9. Betalingsvoorwaarden.  Betalingsvoorwaarden voor elke bestelling wordt vermeld op de factuur in kalenderdagen, zonder Retainage of verrekening toegestaan. Betalingsverplichtingen Koper mag niet worden onder de voorwaarde dat de ontvangst van de koper van betaling van een derde partij. Koper is verantwoordelijk voor de kosten van de inzameling FSG, waaronder maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten in het geval van verzuim van de koper of niet-betaling. FSG behoudt zich het recht voor om toekomstige zendingen weigeren indien tijdige betaling vooraf zendingen niet is ontvangen. 

10. Kredietvoorwaarden.  FSG kan, naar eigen goeddunken, instemmen met kredietvoorwaarden te verlenen aan Koper. Als FSG zijn optie te weigeren krediet te verlenen aan Koper uitoefent, worden FSG niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of kosten dan ook aan de koper zijn. Elke kredietvoorwaarden zijn onderhevig aan FSG voortdurende goedkeuring van het krediet van de koper. Indien in FSG's eigen goeddunken en vastberadenheid, credit koper of financiële draagkracht onbevredigend, kan FSG intrekken of haar kredietvoorwaarden te wijzigen. 

11. Inspectie.  Koper zal de goederen te inspecteren na ontvangst en FSG schriftelijk in kennis van enige claim dat de goederen zijn niet-conforme binnen tien (10) dagen na de bevalling. FSG mogen een redelijke kans om de goederen te inspecteren, en elke vordering van de vermeende non-conformiteit, inclusief redelijke toegang tot de goederen of op het terrein van de Koper, bij een opslagfaciliteit of op het bouwterrein te genezen. Onder voorbehoud van koper ondertekening van een geheimhoudingsverklaring en de naleving van FSG procedures en veiligheidsvoorschriften voor de werkplek, kan de koper regelen om de goederen op FSG's productie-installaties te inspecteren. Evenwel een dergelijke inspectie niet interfereren met activiteiten FSG. Verwerping van elke in-process goederen of niet-conforme eindproducten die voortkomen uit dergelijke inspectie koper dient schriftelijk te FSG vóór verzending van dergelijke goederen. Er mogen geen goederen worden geretourneerd aan FSG voor krediet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FSG.           

12. Beperkte garantie.  FSG biedt een beperkte garantie voor een goed ingevolge verscheept naar een bestelling. FSG garantievoorwaarden zijn uiteengezet in een aparte garantiecertificaat op aanvraag beschikbaar. FSG garantie vervalt in het geval dat de volledige betaling niet voor goederen en diensten is ontvangen binnen de overeengekomen voorwaarden van de verkoop zijn. Beperkte garantie van FSG's, zoals bepaald aan de Koper, mag alleen worden gewijzigd na schriftelijke toestemming van FSG president of vice-voorzitter (s). Elke mondelinge verklaringen bedoeld ter wijziging bestaande FSG beperkte garantie is nietig en onuitvoerbaar tegen FSG. Uitgebreide garanties beschikbaar tegen een extra vergoeding, en zijn onderworpen aan schriftelijke goedkeuring van beglazing gegevens door het management FSG's en / of technische vertegenwoordigers op FSG's eigen goeddunken. 

13. Disclaimers.  FSG uitdrukkelijk alle impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel EN ALLE ANDERE verplichting of aansprakelijkheid NIET UITDRUKKELIJK IN DE ALGEMENE VAN DE GARANTIE. FSG IS NIET geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, gevolgschade, speciale of straffende schade dan ook. Rechten en verplichtingen met betrekking tot de door FSG geleverd, en bewezen defect zijn goederen koper, zijn beperkt tot die welke in FSG beperkte garantie verstrekt aan de Koper. FSG zal geen aanklacht of ingediend door de Koper of een derde partij, inclusief, maar niet ten koste beperkt tot arbeidskosten voor wijziging, verwijdering, inspectie, testen of de installatie van de door FSG verkocht onder een bestelling of voor het vervangende goederen goederen niet te accepteren. 

14.  S UITAB iliteit.  Klant is als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en de compatibiliteit van de methoden, processen, ontwerpen en materialen die worden gebruikt met de producten en de geschiktheid van de producten voor de behoeften en toepassingen van de klant van de klant. Annealed glas is niet geschikt voor gebruik op locaties aangeduid als "gevaarlijk" in bepaalde bouwvoorschriften en federale wetten. Klant heeft de verantwoordelijkheid om veiligheidsruiten (bijvoorbeeld gehard glas of gelaagd glas) gebruikt op gevaarlijke locaties. FSG kan van tijd tot tijd te bieden of worden gevraagd om te beoordelen, te testen, informatie te verstrekken of zijn mening over door FSG geleverde producten, Klant methoden, processen, ontwerpen en materialen om te worden gebruikt met dergelijke producten, of de geschiktheid van dergelijke producten in een voorgestelde toepassing, maar geen FSG verwerpt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of verplichting hebben ten opzichte daarvan of in dezelfde vullen. Klant zal te allen tijde verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van deze informatie, toetsing en testresultaten, adviezen, processen, producten en diensten voor gebruik in de eigen verwerking en toepassingen van de klant en voor het identificeren van en het uitvoeren van de tevredenheid van de klant alle kwaliteitscontroles, analyses, prognoses, en andere tests en onderzoeken die nodig zijn om ervoor te zorgen dat producten en diensten van de klant veilig, aanvaardbaar en geschikt voor gebruik onder eindgebruik omstandigheden zal zijn.

15.  vaarschema; Overmacht.  Alle vermelde vaarschema zijn bij benadering en zal afhangen van prompt ontvangst door FSG van de klant en de daaropvolgende goedkeuring door FSG van alle krediet informatie. FSG kan levering in partijen of termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en al deze partijen of termijnen kunnen het onderwerp van afzonderlijke facturen die moet worden betaald op de vervaldag onder elke factuur en zonder te letten op latere leveringen bent. Geen FSG is aansprakelijk voor eventuele boete voor het niet vaarschema te voldoen, tenzij de FSG uitdrukkelijk heeft ingestemd met een dergelijke straf in een schriftelijk door een officier van de FSG ondertekend. FSG is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet-levering te wijten zijn aan een oorzaak die buiten redelijke controle van de FSG, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wet van God; elke daad van de klant; embargo of andere overheidsmaatregel, regeling of verzoek; brand; ongeval; staking; vertragen; oorlog; herrie; overstroming; vertraging transport; of het onvermogen om noodzakelijke arbeid, materialen of productiefaciliteiten verkrijgen tegen gebruikelijke prijzen ( “Overmacht Events”). In het geval van Overmacht, kan FSG de datum van levering te verlengen voor een periode gelijk aan de tijd die verloren gaat als gevolg van de Overmacht of van de bevoegdheid van de aanvaarding van de producten Afdeling 2. Klant bedoelde recht bij aflevering zal vormen een verklaring van afstand van alle vorderingen voor schade veroorzaakt door een dergelijke vertraging of Overmacht. Vertraging in de levering van een partij of aflevering of de uitoefening van de in artikel 2 bedoelde niet ontslaat de Klant van de verplichting van de Klant om de resterende leveringen te accepteren rechts. Producten naar bestemmingen verzonden binnen de VS kan worden verpakt op stalen rekken of Bungie rekken van de FSG. Al deze rekken zijn en blijven eigendom van FSG blijven. Klant zal redelijke zorg gebruiken bij het lossen, het laden en het gebruik van de rekken. De rekken worden gebruikt door de klant worden in verband met en de afgifte van de FSG vergemakkelijken en voor andere toepassingen, waaronder, zonder beperking, inventaris opslag en andere opslag of verzending van Klant of producten van derden. Klant zal niet wijzigen, verkopen of onderworpen aan een last dergelijke rack. Klant is verantwoordelijk voor racks verstrekt aan de Klant ter beschikking FSG voor herstel en voor verlies of schade aan de rekken te maken. FSG is gerechtigd aan de Klant in rekening brengen voor de vervangingswaarde van elk rack niet door FSG, verloren of beschadigd is beschikbaar voor herstel gemaakt. Op verzoek van een FSG, Klant gebonden aan de FSG toegang tot de faciliteiten van de klant tijdens de normale kantooruren aangewezen personen toe te staan dergelijke personen in staat te stellen het aantal en de toestand van de rekken te bepalen in het bezit zijn van de Klant en het bezit van de rekken ten behoeve van FSG herstellen . Indien de invordering van het bezit van racks wordt gezocht door een FSG, zal de Klant op zijn kosten samen te werken met FSG en hun vertegenwoordigers in alle opzichten. 

16. Toepasselijk recht.  Deze overeenkomst en eventuele Order, worden door beheerst, en geïnterpreteerd volgens de wetten van China. 

17. Volledige overeenkomst.  FSG de offerte, deze verkoopvoorwaarden, FSG orderbevestiging Pro Forma, beperkte garantie FSG's (indien van toepassing, en zoals uitgevaardigd door FSG), en eventueel aanvullende stukken aangehechte door FSG, bevat de complete en gehele overeenkomst tussen de partijen over de onderwerp hiervan en vervangt en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie, verklaringen of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot dit onderwerp.