Syarat Jualan

1.  TAWARAN DAN PENERIMAAN. Semua jualan produk oleh Focus Glass Keselamatan ( "FSG") kepada Pelanggan adalah tertakluk kepada Syarat Jualan kecuali sebagaimana yang dipersetujui dalam dokumen bertulis yang ditandatangani oleh FSG. Dokumen ini, bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain yang dipersetujui dalam dokumen bertulis yang ditandatangani oleh FSG, nyatakan keseluruhan perjanjian pihak-pihak dan semua terma dan syarat-syarat lain ditolak secara nyata. Jika dokumen ini adalah sebahagian daripada atau digabungkan melalui rujukan kepada perjanjian jualan FSG, senarai harga, invois atau dokumen lain, ia mengandungi keseluruhan perjanjian di FSG dan Pelanggan. penerimaan pelanggan produk dihantar oleh FSG akan dianggap sebagai penerimaan oleh pelanggan semua terma dan syarat yang dinyatakan dalam dokumen ini. Tiada perjanjian lain, pernyataan atau janji yang dibuat oleh FSG atau dicadangkan oleh Pelanggan berkaitan dengan jualan produk oleh FSG kepada Pelanggan yang tidak bertulis dan ditandatangani oleh FSG mengikat FSG.

Jika dokumen ini sebahagian daripada atau digabungkan secara rujukan ke dalam Akuan pesanan belian atau dokumen lain, maka dokumen ini adalah penolakan apa-apa tawaran yang dibuat oleh Pelanggan dan tawaran oleh FSG untuk menjual kepada Pelanggan produk yang dikenal pasti dengan harga yang (s) menunjukkan, tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam dokumen ini. pesanan pembelian pelanggan adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan di dalam dokumen ini dan terma dan syarat yang dinyatakan mengatasi dan menggantikan mana-mana dan semua terma dan syarat pesanan pembelian pelanggan. FSG ini Pengakuan tegas atas persetujuan Pelanggan kepada terma dan syarat yang dinyatakan dalam dokumen ini dan persetujuan tersebut akan dianggap diberikan melainkan jika FSG bersetuju yang berlawanan dalam dokumen bertulis yang ditandatangani oleh FSG. Tiada kegagalan FSG untuk membantah apa-apa terma dan syarat yang terkandung dalam mana-mana komunikasi dari Pelanggan atau penghantaran produk oleh FSG akan ditafsirkan sebagai penepian mana terma dan syarat yang dinyatakan di dalam dokumen ini atau penerimaan apa-apa apa-apa terma dan syarat.

2. Terma dan Syarat ini.  Adalah apa-apa SEBUTHARGA FSG syarat bahawa penerimaan Pembeli Terma FSG JUALAN. Pembeli akan terikat dengan syarat-syarat ini JUALAN tanpa perubahan, melainkan jika dinyatakan secara bertulis dan diterima secara bertulis oleh FSG. Mana-mana terma dan syarat ini dari mana-mana sumber lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pesanan pembelian atau penghargaan Pembeli, adalah dianggap dikecualikan. Terma JUALAN hendaklah mengawal dan keutamaan daripada mana-mana terma dan syarat yang bercanggah dalam apa-apa dokumen lain. An "Order" atau "Pesanan Belian" ertinya perintah pembelian Pembeli atau mana-mana perintah atau kontrak bentuk lain yang diterima oleh FSG secara bertulis. 

3. Barang berperabot.  FSG bersetuju untuk melengkapi hanya jumlah dan jenis barang yang diperihalkan dalam Pengesahan FSG Order, Pro Forma atau SEBUTHARGA, yang mungkin berbeza dari pelan projek, spesifikasi, dan / atau pesanan pembelian Pembeli (s). FSG tidak bertanggungjawab untuk membuat apa-apa perubahan atau tambahan kepada barang-barang yang dinyatakan dalam Pengesahan FSG Order, Pro forma atau SEBUTHARGA kecuali FSG bersetuju secara bertulis dan, jika perlu, pelarasan saksama penting untuk syarat-syarat harga dan penghantaran. Melainkan jika dipersetujui selainnya secara bertulis oleh FSG, semua barang yang dibekalkan oleh FSG di bawah Perintah, termasuk yang dihasilkan untuk memenuhi spesifikasi yang tepat, akan tertakluk kepada had terima dan variasi selaras dengan penggunaan perdagangan, amalan pengilangan FSG biasa atau ujian praktikal dan kaedah pemeriksaan. Toleransi dan variasi itu tidak boleh membuat apa-apa jaminan FSG berasingan. 

4. HARGA. FSG akan terikat dengan sebut harga bertulis itu membuat yang dinyatakan sebagai "firma" mengikut pandangan mereka. Kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam dokumen kontrak berkenaan ditandatangani oleh FSG, semua harga yang diterbitkan dan diskaun FSG, jika ada, adalah tertakluk kepada perubahan oleh FSG. Sekiranya FSG perubahan harga, maka harga produk di bawah dokumen ini belum dihantar akan menjadi harga yang berkuat kuasa pada tarikh yang FSG menerima pesanan produk yang disediakan FSG menerima perintah itu secara bertulis, kecuali jika FSG bersetuju untuk melambatkan pengilangan, pengeluaran atau penghantaran mana-mana produk di atas permintaan Pelanggan kemudian, pada pilihan FSG ini, harga produk tersebut akan menjadi orang-orang yang berkuat kuasa apabila arahan kemudian diterima daripada Pelanggan untuk melengkapkan pembuatan itu, pengeluaran atau penghantaran. Apa-apa tambahan kepada suatu perintah tertunggak akan diterima hanya pada harga yang berkuat kuasa apabila perintah itu tambahan diterima. Semua harga adalah berdasarkan kos buruh, bahan-bahan, pengangkutan, kadar cukai dan duti kastam, dan kos lain yang berkuat kuasa pada tarikh FSG bersetuju kepada harga yang terpakai. FSG berhak, sekiranya berlaku sebarang kenaikan bahan dalam mana-mana kos selepas tarikh atau peningkatan luar biasa dalam harga pasaran, sama ada atau tidak yang timbul daripada peristiwa force majeure atau kegagalan keadaan diandaikan, untuk menyelaras harga yang perlu dibayar dengan notis kepada Pelanggan. 

5. Perintah Memegang; Pembatalan.  Selepas pesanan Pembeli telah diterima oleh FSG, Perintah tidak boleh ditangguhkan, diubah suai, dibatalkan atau diubah tanpa kebenaran bertulis FSG ini. Sekiranya Pembeli yang meletakkan apa-apa Perintah ditahan selama lebih daripada tiga puluh (30) hari, Pembeli hendaklah bertanggungjawab untuk, dan membayar balik FSG untuk, semua bahan, kos pekerja dan overhed yang ditanggung oleh FSG akibat tahan. Jika Pembeli membatalkan mana-mana Perintah, Pembeli hendaklah bertanggungjawab bagi pembayaran kepada FSG untuk pembatalan atau perubahan perintah bayaran yang berpatutan. Pembatalan atau perubahan perintah caj sedemikian boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Harga Kontrak untuk semua barangan yang dihantar oleh FSG untuk pembeli, Harga Kontrak untuk semua inventori barangan siap dalam milikan FSG, semua kos langsung lain yang ditanggung oleh FSG kepada setakat yang dapat dikurangkan menggunakan usaha tebatan munasabah, dan caj penyimpanan seperti yang digariskan dalam Seksyen 8 TERMA ini JUALAN. Di samping itu, jika pada masa yang pembeli membatalkan Perintah FSG mempunyai kerja dalam proses berkenaan dengan Perintah di mana-mana aras kedai itu, FSG hendaklah dibenarkan untuk menamatkan pengeluaran atas barang yang berada di lantai pengeluaran pada masa yang pesanan dibatalkan, letakkan barang-barang dalam inventori barangan siap, dan rang undang-undang Pembeli Harga Kontrak bagi barang itu. 

6. Kos lain.  Pembeli mengakui dan bersetuju bahawa Harga Kontrak tidak termasuk terimaan kasar pengilang cukai, jualan atau penggunaan cukai, atau mana-mana wilayah lain, tempatan, dan cukai negara dan / atau penilaian yang boleh dibayar pada transaksi itu, melainkan jika dipersetujui selainnya secara bertulis oleh FSG . Semua kos penghantaran tambahan yang timbul dari perjanjian kerja tempatan hendaklah menjadi tanggungjawab pembeli. Pembeli seterusnya bersetuju bahawa semua harga kaki persegi invois atas dasar yang ditetapkan dalam SEBUTHARGA FSG itu. FSG berhak untuk invois Pembeli untuk sebarang dan semua surcaj tidak diketahui dan pelbagai kos dinilai FSG oleh vendornya selepas tarikh sebutharga. 

7.  PENGHANTARAN DAN PENERIMAAN.  Penghantaran produk oleh FSG untuk pembawa pada ketika FOB tersebut merupakan penghantaran kepada Pelanggan; dan walau apa pun apa-apa jua yang berlawanan dan tidak kira sama ada atau tidak FSG membayar tambang muatan, semua risiko kerugian atau kerosakan dalam transit akan lulus kepada Pelanggan semasa penghantaran dengan syarikat tersebut. Pelanggan boleh disabitkan dengan sebarang yuran gudang, yuran bayaran kelewatan, lori dan lain-lain perbelanjaan yang disebabkan oleh atau akibat daripada sebarang kelewatan diminta atau dibuat untuk kemudahan pelanggan di luar tarikh penghantaran yang dijadualkan. Produk yang dibekalkan oleh FSG perlu diperiksa oleh Pelanggan untuk ketakakuran (termasuk, tanpa had, kerosakan, retak, calar, kemasukan bahan asing, dan ketidakpatuhan atau ketidakpatuhan lain), kekurangan dan kesilapan lain, dan semua tuntutan yang diterima secara bertulis oleh FSG dalam awal sepuluh (10) hari selepas menerima penghantaran di destinasi penghantaran asal atau pemprosesan lanjut atau jualan produk oleh Pelanggan. Kegagalan untuk membuat tuntutan dalam apa-apa tempoh akan membentuk penepian semua tuntutan tersebut oleh Pelanggan, dan kegagalan itu akan dianggap sebagai penerimaan produk. FSG perlu diberi peluang yang munasabah untuk memeriksa produk yang rosak atau tak sesuai dikatakan itu, dan pada pilihan FSG dan sebagai tanggungjawab tunggal FSG ini, pembaikan, mengganti atau membayar balik harga yang dibayar oleh Pelanggan kepada FSG. Jika diminta oleh FSG, keluaran yang cacat atau tak sesuai mesti dikembalikan kepada FSG. 

8. Caj Storage.  Apa-apa Pesanan siap yang Pembeli gagal untuk menerima penghantaran barang-barang melalui tarikh penghantaran yang dinyatakan pada Pengesahan FSG Order hendaklah tertakluk kepada caj penyimpanan pada kadar $ 150.00 setiap peti sebulan. Caj-caj penyimpanan hendaklah dibayar oleh Pembeli bersih 30 hari. Dalam apa jua keadaan FSG bertanggungjawab terhadap sebarang kos, fi, kerosakan atau kerugian kepada barang atau bahan yang disimpan menurut Seksyen ini. FSG khusus menafikan sebarang liabiliti bagi, atau kerosakan yang dialami, penyimpanan barangan siap atau bahan-bahan yang disimpan di bawah ini dalam apa-apa cara yang berlawanan dengan piawaian industri atau keperluan penyimpanan khusus yang dikenal pasti oleh FSG dalam mana-mana dokumentasi produk. 

9. Terma Pembayaran.  Syarat-syarat pembayaran bagi apa-apa Perintah hendaklah dinyatakan pada invois dalam hari kalendar, tanpa retainage atau tolakan dibenarkan. Obligasi pembayaran pembeli tidak boleh dingin pada resit pembeli bayaran daripada mana-mana pihak ketiga. Pembeli hendaklah bertanggungjawab untuk kos FSG mengenai koleksi, termasuk tetapi tidak terhad kepada, yuran peguam yang munasabah sekiranya lalai Pembeli atau tidak membayar. FSG berhak untuk menahan penghantaran masa depan jika pembayaran tepat pada masanya untuk penghantaran sebelum tidak diterima. 

10. Syarat Kredit.  FSG boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, bersetuju untuk memberikan terma kredit kepada pembeli. Jika FSG melaksanakan opsyen menolak untuk memberikan kredit kepada Pembeli yang, FSG tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan, kehilangan atau kos apa pun kepada pembeli. Apa-apa terma kredit adalah tertakluk kepada kelulusan meneruskan FSG ini kredit Pembeli. Jika, mengikut budi bicara FSG dan keazaman, kredit Pembeli atau kedudukan kewangan menjadi tidak memuaskan, FSG boleh menarik balik atau mengubah suai terma kredit. 

11. Pemeriksaan.  Pembeli hendaklah memeriksa barang-barang selepas penerimaan dan memberitahu FSG secara bertulis apa-apa tuntutan yang barang-barang yang tak sesuai dalam tempoh sepuluh (10) hari selepas bersalin. FSG hendaklah dibenarkan peluang yang munasabah untuk memeriksa barang-barang, dan menyembuhkan apa-apa tuntutan yang didakwa bukan pematuhan, termasuk akses yang munasabah kepada barang-barang sama ada di premis Pembeli, di kemudahan simpanan atau di tapak kerja. Tertakluk kepada Pembeli menandatangani perjanjian kerahsiaan dan pematuhan prosedur FSG dan amalan keselamatan kereta, Pembeli boleh menguruskan untuk memeriksa barang-barang di kemudahan pembuatan FSG ini. Walau bagaimanapun, pemeriksaan itu tidak boleh campur tangan dengan operasi FSG ini. Penolakan pembeli apa-apa barang dalam proses atau bukan mematuhi barang siap yang timbul daripada pemeriksaan itu hendaklah dibuat secara bertulis kepada FSG sebelum penghantaran barang-barang itu. Tiada barang-barang boleh kembali ke FSG untuk kredit tanpa kebenaran bertulis FSG terlebih dahulu.           

12. Waranti Terhad.  FSG menyediakan jaminan yang terhad untuk barangan yang dihantar menurut Perintah. Syarat-syarat jaminan FSG yang ditetapkan dalam kad jaminan yang berasingan yang boleh didapati atas permintaan. Jaminan FSG akan menjadi tidak sah sekiranya bayaran penuh tidak diterima bagi barangan dan perkhidmatan dalam dipersetujui syarat-syarat jualan. Waranti terhad FSG, seperti yang diberikan kepada pembeli, hanya boleh diubah suai setelah mendapat kelulusan bertulis daripada Presiden FSG atau Naib Presiden (s). Apa-apa representasi lisan bertujuan untuk mengubah suai mana-mana FSG jaminan terhad yang sedia ada adalah tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan terhadap FSG. Waranti lanjutan mungkin boleh didapati dengan bayaran tambahan, dan tertakluk kepada kelulusan bertulis kaca butiran oleh pihak pengurusan FSG dan / atau wakil teknikal mengikut budi bicara FSG ini. 

13. Penafian.  FSG MENAFIKAN SEBARANG WARANTI TERSIRAT DAGANG ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN SEBARANG KEWAJIPAN ATAU LIABILITI LAIN YANG TIDAK DINYATAKAN DALAM BIDANG STANDARD ITS WARANTI. FSG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BERDASARKAN KEADAAN UNTUK TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, TURUTAN, KHAS ATAU HUKUMAN APA-APA JENIS. Hak-hak dan kewajipan mengenai apa-apa barang yang dibekalkan oleh FSG, dan terbukti rosak pembeli, adalah terhad kepada yang dinyatakan dalam Waranti Terhad FSG yang diberikan kepada pembeli. FSG tidak akan menerima apa-apa caj atau perbelanjaan yang dikemukakan oleh Pembeli atau mana-mana pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana kos buruh untuk pengubahsuaian, pemindahan, pemeriksaan, ujian atau pemasangan apa-apa barangan yang dijual oleh FSG di bawah Perintah atau apa-apa barang gantian itu. 

14.  S UITAB bangsawan.  Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan kesesuaian dan keserasian Pelanggan kaedah, proses, reka bentuk dan bahan yang digunakan dengan produk dan kesesuaian produk untuk keperluan dan aplikasi Pelanggan. Kaca anil tidak sesuai untuk digunakan di lokasi yang dikenal pasti sebagai "berbahaya" dalam kod bangunan tertentu dan undang-undang persekutuan. Pelanggan mempunyai tanggungjawab untuk menggunakan bahan-bahan kaca keselamatan (contohnya, kaca atau kaca berlapis) di lokasi berbahaya. FSG boleh dari semasa ke Tawaran masa atau diminta untuk mengkaji semula, ujian, memberikan maklumat atau pendapatnya tentang produk yang dibekalkan oleh FSG, Pelanggan kaedah, proses, reka bentuk dan bahan yang hendak digunakan dengan produk tersebut, atau kesesuaian produk tersebut dalam cadangan permohonan tetapi tiada FSG hendaklah mempunyai apa-apa tanggungjawab, liabiliti atau obligasi berkenaan dengannya atau untuk menambah yang sama. Pelanggan akan pada setiap masa bertanggungjawab menentukan kesesuaian apa-apa maklumat, ulasan dan keputusan ujian, pendapat, proses, produk dan perkhidmatan untuk digunakan dalam pemprosesan dan aplikasi pelanggan sendiri dan untuk mengenal pasti dan melaksanakan kepuasan pelanggan semua ujian kawalan kualiti, analisis, ramalan, dan lain-lain ujian dan peperiksaan yang perlu untuk memastikan bahawa produk dan perkhidmatan pelanggan akan selamat, diterima dan sesuai untuk digunakan di bawah syarat-syarat kegunaan akhir.

15.  JADUAL PENGHANTARAN; FORCE MAJEURE.  Semua jadual penghantaran tercatat adalah anggaran sahaja dan akan bergantung kepada penerimaan segera oleh FSG daripada Pelanggan dan kelulusan berikutnya oleh FSG semua maklumat kredit. FSG boleh membuat penghantaran di dalam lot atau ansuran, melainkan jika dipersetujui selainnya dengan nyata, dan semua lot atau ansuran itu boleh menjadi perkara dalam invois berasingan yang perlu dibayar apabila kena dibayar di bawah setiap invois dan tanpa mengambil kira penghantaran berikutnya. No FSG akan bertanggungjawab ke atas apa-apa penalti bagi kegagalan untuk memenuhi jadual penghantaran melainkan jika FSG telah bersetuju secara khusus kepada penalti itu secara bertulis yang ditandatangani oleh seorang pegawai FSG. FSGs tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan yang disebabkan akibat daripada apa-apa kelewatan dalam penghantaran atau kegagalan untuk menyampaikan kerana apa-apa sebab di luar kawalan munasabah FSG, termasuk, tanpa had, bencana alam; apa-apa perbuatan Pelanggan; embargo atau perbuatan kerajaan, peraturan atau permintaan; api; kemalangan; mogok; perlahankan; perang; rusuhan; banjir; kelewatan dalam pengangkutan; atau ketidakupayaan untuk mendapatkan buruh perlu, bahan atau kemudahan perkilangan pada harga adat ( "Force Majeure Acara"). Sekiranya terdapat mana-mana Kejadian Force Majeure, FSG boleh melanjutkan tarikh penghantaran untuk tempoh masa yang sama dengan masa yang hilang oleh sebab Force Majeure atau menggunakan hak yang disebut dalam penerimaan Seksyen 2. Pelanggan produk apabila dihantar akan membentuk penepian semua tuntutan bagi kerosakan yang disebabkan oleh apa-apa kelewatan atau Force Majeure. Kelewatan penghantaran mana-mana lot atau ansuran atau menggunakan hak yang disebut dalam Seksyen 2 tidak akan melegakan Pelanggan obligasi Pelanggan untuk menerima penghantaran tinggal. Produk dihantar ke destinasi dalam Amerika Syarikat boleh dibungkus di rak keluli atau rak bungie daripada FSGs. Semua rak tersebut adalah dan akan kekal sebagai harta FSGs. Pelanggan akan menggunakan langkah yang munasabah dalam memunggah, memuatkan dan menggunakan rak. Rak yang akan digunakan oleh Pelanggan semata-mata berkaitan dengan dan bagi memudahkan penghantaran produk FSG dan bukan untuk kegunaan lain, termasuk, tanpa had, penyimpanan inventori dan penyimpanan lain atau penghantaran Pelanggan atau produk pihak ketiga. Pelanggan tidak akan mengubah, menjual atau tertakluk kepada bebanan yang mana-mana rak itu. Pelanggan bertanggungjawab untuk membuat rak yang diberikan kepada pelanggan disediakan untuk FSG untuk pemulihan dan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan kepada rak. FSG berhak untuk mengenakan Pelanggan untuk nilai penggantian mana-mana rak tidak disediakan untuk pemulihan dengan FSG, hilang atau rosak. Apabila ada permintaan daripada FSG, Pelanggan akan membenarkan orang yang ditetapkan oleh akses FSG untuk kemudahan pelanggan semasa waktu perniagaan biasa untuk membolehkan orang itu untuk menentukan bilangan dan keadaan rak memiliki Pelanggan dan mendapatkan semula milikan rak untuk manfaat FSGs . Jika mendapatkan semula milikan rak diminta oleh FSG, Pelanggan akan dengan kos bekerjasama dengan FSGs dan wakil mereka dalam semua aspek. 

16. Undang-undang.  Perjanjian ini, dan mana-mana Perintah, akan ditadbir oleh dan ditafsirkan menurut, undang-undang China. 

17. Keseluruhan Perjanjian.  SEBUTHARGA FSG, terma ini JUALAN, FSG ini Pengesahan Pesanan, Pro Forma, Waranti Terhad FSG (jika berkenaan, dan seperti yang dikeluarkan oleh FSG), dan apa-apa dokumen tambahan yang dilampirkan bersama oleh FSG, mengandungi perjanjian yang lengkap dan keseluruhan antara pihak-pihak kepada hal perkara perjanjian ini, dan menggantikan dan menggantikan mana-mana terdahulu atau semasa komunikasi, perwakilan, atau perjanjian, sama ada lisan atau bertulis, berkenaan dengan perkara yang berkenaan.