ഞങ്ങള് ആരാണ്

ഒരു വ്യതിരിക്ത വാസ്തു ഗ്ലാസ് കെട്ടിച്ചമച്ചു, ചെയ്തു, ആണ്, എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ പേര്, സിഗ്നൽ ആത്മാവിലും ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് സുരക്ഷാ ഗ്ലാസ് ( "ഫ്സ്ഗ്ലഷ്") - ഇപ്പോൾ വരെ, 1988 ൽ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം നിന്ന് പൂർണ്ണ ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചെയ്യും.

ഉല്പന്നങ്ങൾ

  • glass substrate
  • coating
  • interlayer
  • silicone
  • spacer
  • edge
  • heat-treated
  • notch
  • hole
  • printing
https://www.focussafetyglass.com/products/printing/