យើង​ជា​នរណា

ស្ថាបត្យកម្មក្រណាត់កញ្ចក់មួយ, គឺ, គឺជាការហើយនឹងតែងតែជាឈ្មោះសញ្ញានិងវិញ្ញាណរបស់យើង, ការផ្តោតសុវត្ថិភាពកញ្ចក់ ( "FSGlass") - ពីគ្រឹះរបស់យើងនៅឆ្នាំ 1988 រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅពេលអនាគតនឹងយូរអង្វែងពេញលេញ។

ផលិតផល

  • glass substrate
  • coating
  • interlayer
  • silicone
  • spacer
  • edge
  • heat-treated
  • notch
  • hole
  • printing
https://www.focussafetyglass.com/products/printing/