بشر دوستی

سهم اجتماعی - اهدا لایحه / پول را به زلزله یا سیل بازماندگان فاجعه است.

فداکاری اجتماعی - کمک مالی به زلزله و یا سایر مناطق فاجعه است.

سازمان اجتماعی - قالب گیری اتحادیه های تجاری و دیگر سازمان های اجتماعی به توجه به سلامت جسمی و روانی کارکنان.

بشردوستی - فراخوان به ارائه عشق، اهدا، اهدای لباس، کتاب های قدیمی، و غیره برای توسعه آموزش و پرورش در مناطق دور افتاده، مناطق کوهستانی و مناطق فقیر و عقب مانده. بازی را کامل به قدرت جمعی و اهدا عشق شخصی را به کارمندان و یا اعضای خانواده که به آنها نیاز دارید.