Podmínky prodeje

1.  NABÍDKA A PŘIJETÍ. Veškeré prodeje výrobku Focus bezpečnostní sklo ( „FSG“), aby Zákazník se řídí těmito podmínkami prodeji s výjimkou případů výslovně dohodnuto jinak, aby v písemném dokumentu podepsaném FSG. Tento dokument spolu s dalšími dokumenty sjednané v písemném dokumentu podepsaném FSG, uvést úplnou dohodu stran a všechny ostatní podmínky jsou výslovně odmítl. Pokud tento dokument je součástí nebo zahrnuty odkazem do kupní smlouvy na FSG, ceník, faktuře nebo jiném dokladu, že obsahuje úplnou dohodu FSG a zákazníkem. Přijetí zákazníka výrobků expedována FSG bude představovat přijetí Zákazníkem všech termínů a podmínek uvedených v tomto dokumentu. Žádná jiná dohoda, prohlášení nebo příslib ze strany FSG nebo navržený zákazníkem v souvislosti s prodejem výrobku FSG k zákazníkovi, který není v písemné podobě a podepsané FSG je závazný pro FSG.

Pokud tento dokument je součástí nebo zahrnuty odkazem na potvrzení o objednávce nebo jiném dokladu, pak tento dokument je odmítnutí jakékoli nabídky ze strany objednatele a za nabídku FSG prodat zákazníkovi výrobky zjištěné v ceně (látek), a to za podmínek uvedených v tomto dokumentu. objednávky zákazníka je v souladu s podmínkami a podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a tyto uvedené podmínky nahrazují a mění veškeré podmínky objednávky zákazníka. FSG je potvrzení je výslovně podmíněno souhlasem zákazníka s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu a takový souhlas bude považováno za předané, pokud FSG souhlasí se naopak v písemném dokumentu podepsaném FSG. Č selhání FSG námitky proti jakýchkoli podmínek obsažených v každém sdělení zákazníkovi nebo přepravě výrobků ze strany FSG bude vykládáno jako zřeknutí se podmínek uvedených v tomto dokumentu, nebo přijetí takových podmínek.

2. podmínky.  Jakékoli FSG Citát je podmíněno přijetím kupujícím těchto FSG podmínkami prodeje. Kupující je vázán těmito podmínkami prodeje beze změny, není-li uvedeno jinak, nastavte písemně a písemně přijata FSG. Jakékoli podmínky z jakéhokoli jiného zdroje, včetně ale bez omezení, objednávky či potvrzení kupujícího, chování jsou vyloučeny. Tyto podmínkami prodeje kontrolují a mají přednost před případnými protichůdnými podmínek v jiném dokumentu. Výraz „Order“ nebo „Objednávka“ znamená Kupujícího objednávky nebo jakékoliv jiné objednávky nebo smlouvy podobu přijatého FSG písemně. 

3. Zboží zařízený.  FSG souhlasí s tím, aby poskytl pouze množství a typ zboží popsaného v FSG potvrzení objednávky, proforma či citát, který může být lišit od projektových záměrů, specifikací a / nebo kupujícího objednávky (y). FSG není povinen provádět žádné změny nebo doplnění zboží popsaného v Potvrzení FSG objednávky, proforma či citát, pokud FSG písemně souhlasí, a pokud je to nutné, spravedlivá úprava se provádí na základě různých cenových a dodacích podmínek. Není-li písemně dohodnuto jinak FSG, budou veškeré zboží dodávané FSG základě vyhlášky, včetně těch, které vyrábí pro splnění přesných specifikací, podléhají tolerancí a odchylek v souladu s využitím obchodu, pravidelné výrobní praxe FSG nebo praktických zkoušek a kontrolních postupů. Tyto odchylky a obměny se nevytvoří žádné samostatné FSG záruky. 

4. ceny. FSG bude vázán písemnými cenové nabídky to dělá, že se uvádí, že „firma“ v souladu se svými podmínkami. Není-li v příslušném smluvním dokumentu podepsaném FSG, všichni FSG vydávaných cenami a slevami uvedeno jinak, pokud existují, se mohou měnit podle FSG. V případě, FSG mění své ceny, je cena produktů v rámci tohoto dokumentu dosud dodáno bude cena v platnosti ke dni FSG obdržel rozkaz produktu za předpokladu FSG přijímá objednávky písemně, kromě toho, že v případě, FSG souhlasí zpozdit výrobu, výroba nebo dodání veškerých výrobků na přání zákazníka pak, dle uvážení FSG se budou ceny těchto výrobků jsou ty, ve skutečnosti se při přípravě návodu později obdržel od zákazníka k jejich doplnění výroby, výroby nebo dodání. Jakékoliv dodatky k vynikajícím objednávky budou přijímány pouze za ceny platné, když je další objednávka přijata. Všechny ceny jsou založeny na nákladech na pracovní síly, materiálů, dopravy, sazby příslušných daní a cel a dalších nákladů v účinku dnem FSG souhlasí s platnými cen. FSG si vyhrazuje právo, v případě jakýchkoli významných zvýšení některé z jejích nákladů po tomto datu nebo mimořádné zvýšení tržních cen, též vyplývající z události vyšší moci nebo výpadku předpokládaných podmínek pro nastavení cen, které platí po oznámení zákazníkovi. 

5. Objednávka Pojme; Zrušení.  Po kupujícího Objednávka byla přijata FSG, Řád nemůže být podržen změněna, stornována nebo změněna bez písemného souhlasu FSG je. V případě, že kupující klade jakémkoliv pořadí na držení po dobu delší než třicet (30) dnů, Kupující je odpovědný za a uhradit FSG pro, veškerý materiál, práci a režijní náklady FSG vzniklé v důsledku nákladového prostoru. Pokud kupující zruší libovolném pořadí, Kupující je odpovědný za platbu FSG za rozumnou zrušení nebo změny pořadí poplatků. Takové zrušení nebo změna pořadí náklady mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, Smluvní cena za veškeré zboží dodáno podle FSG kupujícímu, Smluvní cena za veškeré zásoby hotových výrobků v držení FSG, všechny ostatní přímé náklady vynaložené FSG na Pokud to není možné zmírnit použitím přiměřené úsilí ke zmírnění následků a skladovací náklady, jak je uvedeno v § 8 těchto podmínek prodeje. Navíc, pokud v okamžiku, kdy kupující zruší objednávku FSG má dílo v procesu s ohledem na vyhlášky o některou ze svých výrobních halách, FSG musí být umožněno dokončit výrobu na zboží, které je v dílně v době, kdy objednávka zrušena, umístit zboží do zásob hotových výrobků a bill kupujícímu Smluvní cena pro takové zboží. 

6. Ostatní náklady.  Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že smlouva Cena nezahrnuje hrubé příjmy výrobce daně, prodej nebo použijte daně, nebo jakoukoli jinou provincii, místních či národních daní a / nebo hodnocení, které mohou být splatné při transakci, není-li písemně dohodnuto jinak FSG , Všechny dodatečné dodací náklady vyplývající z místních pracovních smluv musí být odpovědností kupujícího. Kupující dále souhlasí s tím, že veškeré čtverečních stop ceny jsou fakturovány na základě uvedeném v FSG cenovou nabídku. FSG si vyhrazuje právo fakturovat kupujícímu za veškeré neznámé přirážky a různé náklady posuzovány FSG jejími dodavateli po datu nabídky. 

7.  předání a převzetí.  Dodání zboží podle FSG k nosiči v místě FOB bude představovat dodání Zákazníkovi; a bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení a bez ohledu na to, zda FSG zaplatí přepravné, všechna rizika ztráty nebo poškození při přepravě přejde zákazníkovi při dodání do těchto nosičů. Zákazník může být účtovány žádné poplatky, skladovací stojné poplatků, přepravní a jiné náklady vzniklé v souvislosti nebo incident jakéhokoliv zpoždění požadované nebo vyrobené pro pohodlí Zákazník za plánovaným datem odeslání. Výrobek dodává FSG musejí být kontrolovány zákazníkovi za neshody (včetně, bez omezení, rozbití, praskliny, škrábance, zahrnutí cizího materiálu a další neshoda či nedodržení), nedostatek a další chyby, a veškeré žádosti obdržené písemně FSG rámci dřívější z deseti (10) dnů po obdržení zásilky v původním určení zásilky či další zpracování nebo prodej výrobku zákazníkem. Selhání, aby nárok ve lhůtě, bude zřeknutí se všech těchto pohledávek zákazníkem, a toto selhání bude představovat souhlas s těmito produkty. FSG, musí být poskytnuta přiměřená příležitost prohlédnout údajné vadného nebo nevyhovujícího produktu, a na volby FSG a jako jediný závazek FSG je, opravy, výměnu nebo vrácení cenu zaplacenou zákazníkem společnosti FSG. Pokud o to požádá FSG, musí být vadné nebo nevyhovující výrobek vrácen na FSG. 

8. skladné.  Jakékoli vyplněné objednávky, které kupující nepřevezme dodávku zboží od data doručení uvedené v potvrzení objednávky FSG podléhá skladné při rychlosti 150,00 $ za bednou měsíčně. Tyto skladovací poplatky hradí Kupující čistých 30 dní. Za žádných okolností nebude FSG je odpovědný za veškeré náklady, poplatky, škody nebo ztráty na zboží nebo materiálů uložených v souladu s tímto oddílem. FSG výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za nebo škod způsobených, skladování hotových výrobků nebo materiálů uložených podle tohoto zákona v žádném rozporu s průmyslovými standardy a zvláštních požadavků na skladování identifikovaných FSG v dokumentaci produktu. 

9. Platební podmínky.  Platební podmínky pro jakoukoli řádu musí být uvedeny na faktuře v kalendářních dnů, a to bez retainage nebo set-off povoleno. Platební povinnosti kupujícího nesmí být podmíněno převzetí kupujícím platby od třetí strany. Kupující je odpovědný za náklady FSG se sběru, včetně, ale nikoli výhradně, přiměřených poplatků za právní zastoupení v případě prodlení kupujícího nebo neplacení. FSG si vyhrazuje právo zadržet budoucí přeprav, pokud nebyla přijata včas platbu za předchozí zásilky. 

10. Úvěrové podmínky.  FSG může dle svého uvážení souhlasí s poskytnutím úvěrových podmínek pro kupujícího. Pokud FSG uplatní své opční právo odmítnout poskytovat úvěry na kupujícího, musí FSG neodpovídá za jakékoliv škody, ztráty nebo náklady vůbec kupujícímu. Veškeré úvěrové podmínky se vztahují na FSG pokračující schválení úvěru kupujícího. Pokud, podle vlastního uvážení a stanovení FSG je, úvěr kupujícího nebo finanční situace se stává neuspokojivou, může FSG zrušit nebo změnit své úvěrové podmínky. 

11. Inspekce.  Kupující je povinen prohlédnout zboží při přijetí a oznámí FSG písemně informovat o jakékoli tvrzení, že je zboží nevyhovujících do deseti (10) dnů po porodu. FSG musí být poskytnuta přiměřená možnost prohlédnout si zboží, a léčit jakékoliv tvrzení o údajné neshody, včetně přiměřeného přístupu ke zboží, ať už v prostorách kupujícího, při skladování nebo na staveništi. S výhradou kupujícího podpisu dohody o mlčenlivosti a soulad s FSG postupů a bezpečnostních zařízení praktik, kupující mohou nechat prohlédnout si zboží na výrobních zařízeních FSG je. Nicméně taková kontrola nesmí rušit provoz FSG je. Odmítnutí kupujícího jakéhokoliv zboží v průběhu výrobního procesu nebo nevyhovujících hotových výrobků, které vyplývají z této prohlídky musí být učiněno písemně na FSG před odesláním těchto výrobků. Žádné zboží může být vráceno na FSG o úvěr bez předchozího písemného souhlasu FSG je.           

12. Omezená záruka.  FSG nabízí omezenou záruku na zboží dodávané na základě Objednávky. Záruční podmínky FSG jsou uvedeny v samostatném záručním listu je k dispozici na vyžádání. FSG je záruka bude neplatná v případě, že celý pobyt se platí nedostal za zboží a služby v rámci dohodnutých podmínek prodeje. Omezená záruka společnosti FSG je, jak je uvedeno na kupujícího, je možné měnit pouze na základě písemného souhlasu prezidenta FSG nebo viceprezidenta (ů). Jakékoliv ústní prohlášení směřující k úpravě některý stávající FSG omezená záruka bude neplatná a nevymahatelná proti FSG. Prodloužené záruky může být k dispozici za příplatek, a jsou předmětem písemného souhlasu zasklení detaily vedením FSG a / nebo technických zástupců při uvážení FSG je. 

13. Vyloučení odpovědnosti.  FSG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ zahrnuje záruky prodejnosti nebo způsobilosti pro jakýkoli specifický účel a jakékoli jiné povinnosti nebo odpovědnost není VÝSLOVNĚ stanovených v jeho standardní podmínky záruky. FSG NEODPOVÍDÁ za žádných okolností za nepřímé, náhodné, následné, ZVLÁŠTNÍ NEBO následné škody jakéhokoliv druhu. Práva a povinnosti týkající se jakékoli zboží dodané FSG a vyzkoušeno, že jsou vadné kupujícího, jsou omezeny na ty, které je uvedeno v omezené záruce FSG je poskytnuté kupujícímu. FSG nepřijme žádný poplatek nebo náklady předložené Kupujícím nebo jakékoliv třetí strany, včetně, ale nejen na případné náklady na pracovní sílu ve prospěch změny, odstranění, kontrola, testování nebo instalace jakéhokoli zboží prodávané FSG základě Objednávky nebo za jakékoliv náhradní zboží. 

14.  S UITAB ost.  Zákazník nese výhradní odpovědnost za určení vhodnosti a slučitelnosti zákazníkem metody, postupy, vzory a materiály používané s produkty a vhodnosti výrobků pro potřeby zákazníka a aplikací. Chlazené sklo není vhodný pro použití v místech, označených jako „nebezpečné“ v určitých stavebních předpisech a federálními zákony. Zákazník má povinnost používat bezpečnostní zasklívací materiály (například tvrzeného nebo vrstveného skla) v prostředí s nebezpečím výbuchu. FSG může čas od nabídky času nebo mohou být požádána, aby přezkoumala, testování, poskytovat informace nebo stanovisko o produktech dodávaných FSG, zákazníka metody, postupy, vzory a materiály, které mají být použity s takovými produkty, nebo vhodnost těchto výrobků v navrhované aplikace, ale ne FSG bude mít žádnou odpovědnost, odpovědnost nebo povinnost v souvislosti s nimi nebo k doplnění stejná. Zákazník bude v každém okamžiku odpovídá za stanovení vhodnosti těchto informací, přezkoumání a výsledky testů, názorů, procesů, produktů a služeb, pro použití ve vlastním zpracováním zákazníka a aplikací a pro identifikaci a provádění ke spokojenosti zákazníka veškeré kontroly kvality testů, analýz, prognózy a další testy a vyšetření nezbytné zajistit, aby výrobky a služby zákazníka budou v bezpečí, přijatelné a vhodné pro použití v podmínkách konečného použití.

15.  PŘEPRAVNÍ HARMONOGRAMY; VYŠŠÍ MOC.  Všechny uvedené plány na dopravu jsou pouze orientační a bude záviset na okamžité převzetí FSG od zákazníka a následné schválení FSG všech kreditních informací. FSG může dodávku po částech nebo splátek, není-li výslovně dohodnuto jinak, a všechny tyto pozemky nebo splátky může být předmětem samostatných faktur, které mají být zaplaceny v době splatnosti za každé faktury a bez ohledu na následné dodávky. No FSG bude odpovědná za jakékoliv sankce za nedodržení plány na dopravu, pokud FSG výslovně souhlasil k takovému trestu písemně a podepsaný úředníkem FSG. FSGS nebude odpovědný za škody způsobené v důsledku prodlení s dodáním nebo nedodání v důsledku jakékoliv příčiny nad rámec FSG je přiměřenou kontrolu, včetně, ale bez omezení, zákon Boží; jakýkoli čin Zákazníkem; embargo nebo jiné vládní aktu, nařízení nebo žádost; oheň; nehoda; stávka; zpomal; válka; nepokojů; zaplavit; zpoždění v dopravě; nebo neschopnost získat potřebné práce, materiály nebo výrobní závody v běžných cenách ( „vyšší moci akce“). V případě jakéhokoli vyšší moci událostí, FSG může prodloužit termín dodání po dobu rovnající se čas ztracený z důvodu vyšší moci událostí nebo uplatnit právo uvedené v akceptaci Část 2. zákazníka výrobků při expedici budou představovat zřeknutí se všech nároků na náhradu škody způsobené takové zpoždění nebo vyšší moci událost. Opožděné dodání jakéhokoli šarže nebo splátky nebo výkonu práva uvedeného v § 2 nezbavuje Zákazníka povinnosti Zákazníka akceptovat zbývající dodávky. Výrobky dodávané do destinací v USA mohou být baleny na ocelové stojany nebo Bungie nosiče FSGS. Všechny tyto regály jsou a zůstanou majetkem FSGS. Zákazník bude používat přiměřenou péči při vykládce, nakládce a pomocí regály. Tyto regály mají být použity Zákazníkem výhradně v souvislosti s a usnadnit dodávku FSG produktů a pro žádné jiné účely, včetně, ale bez omezení, skladování zásob a jiných skladování nebo přepravě zákazníkem či produktů třetích stran. Zákazník nebude měnit, prodávat nebo podléhají naložení žádnou takovou poličku. Zákazník je povinen provést regály poskytnuté zákazníkovi k dispozici FSG pro obnovu a za jakékoliv ztráty nebo poškození na stojany. FSG bude oprávněn účtovat Zákazníkovi reprodukční hodnotě jakéhokoli stojanu není k dispozici pro obnovu by FSG, ztracené nebo poškozené. Na žádost o FSG zákazník umožní osobám určeným přístupu FSG k zařízením zákazníka během běžné pracovní doby k tomu, aby tyto osoby k určení počtu a stavu regálů ve vlastnictví zákazníka a získat zpět majetek z regálů ve prospěch FSGS , Jestliže by vymáhání majetku regálů je požadována FSG, bude zákazník na své náklady spolupracovat s FSGS a jejich zástupci ve všech ohledech. 

16. Rozhodné právo.  Tato smlouva a jakýkoli řád, se budou řídit a vykládat v souladu s, zákony Číny. 

17. Celá smlouva.  FSG citátem těchto podmínek prodeje, FSG je potvrzení objednávky, proforma, FSG je omezená záruka (v případě potřeby, a vydaných FSG), a veškeré doplňkové dokumenty přiložené k tomuto by FSG, obsahuje kompletní a úplnou dohodu mezi stranami, pokud jde o předmětem této smlouvy, a nahrazuje a nahrazuje veškeré předchozí či dočasnou komunikaci, prohlášení nebo dohody, ať již ústní či písemné, pokud jde o takové záležitosti.